Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Regionförvaltningsverkets styrning och tillsyn gäller ofta barns eller äldres självbestämmanderätt

Södra Finland

Den livliga debatten om äldreomsorgen ledde till att Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland under början av 2019 fick ta emot mer än 20 gånger fler klagomål om dygnet-runt-vård för äldre jämfört med motsvarande period året innan. Antalet tillsynsärenden för sin del tredubblades.

Kommunerna i regionen gjorde på RFV i Södra Finlands begäran tillsynsinspektioner på sammanlagt omkring 100 äldreomsorgsenheter som valdes utifrån en riskbedömning. RFV i Södra Finland kommer att göra ett sammandrag av inspektionerna. RFV i Södra Finland utförde också 35 egna tillsynsinspektioner av enheter inom äldreomsorgen, barnskyddet och omsorgen om utvecklingsstörda.

Under början av 2019 inleddes sammanlagt mer än 400 tillsyns- eller klagomålsärenden över socialvården, och under samma tid avgjordes ungefär 170 ärenden.

Graf: Antal inledda ärenden under första halvan av 2019.

Regionförvaltningsverket gav ut två styrbrev i början av 2019:

Myndighetsuppgifterna inom kommunal socialvård kan inte överföras till en privat serviceproducent

Läkarvård till klienter inom socialservicen ska alltid grunda sig på klientens behov

Innehållet i den administrativa styrningen

Under första halvan av 2019 meddelade RFV i Södra Finland 20 klagomålsbeslut som innehöll en anmärkning. Av dessa gällde sju äldreomsorgen och nio barnskyddet.

Den allvarligaste administrativa kritiken av barnskyddet gällde barnskyddsmyndighetens missbruk av befogenhet och lagstridig begränsning av kontakten mellan barn och föräldrar, som hör till ett barns grundläggande rättigheter.

Den administrativa kritiken av äldreomsorgen gällde oftast att det fanns för lite personal i relation till klienternas funktionsförmåga och servicebehov. RFV kritiserade också brister i läkemedelsbehandlingen som äventyrade klientsäkerheten och att de boende på äldreomsorgsenheterna inte hade ändamålsenlig tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster.

Tillsynsobservationer

Den service som erbjuds motsvarar inte alltid klienternas verkliga behov

De äldre klienter som får hemvård är allt sjukare och deras servicebehov är stort. Flera kommuner eller samkommuner har inte kunnat öka resurserna så att de motsvarar hemvårdsklienternas servicebehov, vilket har äventyrat klienternas rätt till tillräcklig service av hög kvalitet och gott bemötande. Kriterierna för att få vård dygnet runt är också ställvis så höga att klienterna flyttas till dygnet-runt-vård först när det redan kan ha inträffat flera situationer där klientsäkerheten varit äventyrad.

I gränslandet mellan hemvård och serviceboende dygnet runt har det uppstått nya serviceformer. Problem uppstår när den service som erbjuds inte motsvarar klienternas verkliga behov. De nya serviceformerna kan också försätta klienter med samma behov av service i en ojämlik position både vad gäller servicens kvalitet och klientavgifterna. Klienterna bör vara i en jämlik position oberoende av var de bor.

Brister i servicens kvalitet och i självbestämmanderätten

Både inom hemvården och i dygnetruntomsorgen av äldre har det funnits brister i hur de grundläggande rättigheterna, såsom klientens delaktighet, självbestämmanderätt och integritet, har respekterats. De äldres självbestämmanderätt begränsas och man bedömer inte tillräckligt ofta huruvida begränsningarna behövs eller om det finns alternativa lösningar. Eftersom det saknas lagstiftning om begränsningsåtgärder uppstår situationer då man bland annat för att garantera säkerheten begränsar äldres självbestämmanderätt utan lagliga skäl.

Inom barnskyddet förekommer brister i respekten för barnens delaktighet, självbestämmanderätt och integritet bl.a. på så sätt att klienternas kontakter begränsas utan beslut. Begränsning av kontakterna sker också under placering i öppenvård. Det finns också brister i hur kommunerna har kontrollerat att begränsningsåtgärderna på barnskyddsanstalterna är adekvata.

Tidsfristerna enligt lag följdes bättre tack vare tillsynen

RFV i Södra Finland övervakade också tidsfristerna som gällde förebyggande och kompletterande utkomststöd och barnskyddet. Av sju tillsynsbeslut som meddelades under början av 2019 om tidsfristerna för utkomststöd ledde ett till en anmärkning och tre till att regionförvaltningsverket gjorde det kommunala organ som ansvarar för social- och hälsovården uppmärksam på tidsfristerna. Inom barnskyddet meddelades två tillsynsbeslut på grund av att tidsfristerna inte hade följts. I båda besluten gjorde regionförvaltningsverket det kommunala organ som ansvarar för social- och hälsovården uppmärksam på tidsfristerna i barnskyddslagen.

Ytterligare information (9–19.7.2019):
ledande överinspektör för socialvården Marja-Leena Stenroos, tfn 0295 016 206
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Södra Finland

 


Uppdaterad