Pressmeddelanden 2017

Regionförvaltningsverket har konstaterat brister i kommunernas utarbetande av välfärdsberättelser

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har gett anmärkningar till kommunerna Storkyro, Muurame, Perho och Petäjävesi eftersom de inte har utarbetat välfärdsberättelser, vilket strider mot hälso- och sjukvårdslagen. Enligt 12 § i lagen ska kommunerna en gång per fullmäktigeperiod ta fram en omfattande välfärdsberättelse som godkänns i kommunfullmäktige.

I granskningen av huruvida kommunerna har upprättat välfärdsberättelser utnyttjade regionförvaltningsverket resultaten av den datainsamling om hälsofrämjande verksamhet som Institutet för hälsa och välfärd genomförde våren 2017 samt regionförvaltningsverkets egen databas. Granskningen gällde de kommuner som enligt regionförvaltningsverkets uppgifter ännu inte hade utarbetat någon omfattande välfärdsberättelse. Dessa uppgick till sju till antalet. Tre av dem redogjorde för regionförvaltningsverket att välfärdsberättelsen hade upprättats på ändamålsenligt sätt under fullmäktigeperioden.

Senaste gång regionförvaltningsverket granskade om kommunerna utarbetat välfärdsberättelser var åren 2015–2016. Alla kommuner som omfattades av tillsynen år 2015 redogjorde för regionförvaltningsverket att deras välfärdsberättelser kommer att bli färdiga i tid. Regionförvaltningsverket ansåg då i regel att tillsynen inte föranledde några ytterligare åtgärder eftersom berättelserna skulle bli färdiga under fullmäktigeperioden.

Välfärdsberättelsen är ett lagstadgat dokument i kommunen, men också ett viktigt redskap för välfärdsledningen och en central del av kommunens strategiarbete och uppföljningen och utvärderingen i kommunen samt av planeringen av verksamheten och ekonomin. Välfärdsberättelsen stöder beslutsfattandet, underlättar prioriteringen av verksamheten, stöder verksamhetsutvärderingen och tryggar verksamhetens resurser. Ju bättre kommunen känner till vilken nivå invånarnas hälsa och välfärd ligger på desto effektivare kan problemen åtgärdas och förhindras samt att man kan vidta åtgärder för att främja invånarnas hälsa och välfärd på bästa sätt. Syftet med utarbetandet av välfärdsberättelsen är att styra kommunens verksamhet i en tväradministrativ riktning och lyfta fram att välfärd är något som berör hela organisationen. Arbetet är också en grund för att minska klyftorna i samhället. Regionförvaltningsverket poängterar att det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet i kommunerna ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen.

Ytterligare information:

Maarit Penttilä
överinspektör
tfn 0295 018 567

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad

GENVÄGAR