Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Regionförvaltningsverket har upphävt indrivningsföretaget Alektum Oy:s tillstånd

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har upphävt Alektum Oy:s tillstånd att bedriva indrivningsverksamhet. Tre beslut meddelades i ärendet 31.12.2018. Det har upprepade gånger förekommit allvarliga brister i indrivningsföretagets verksamhet och företaget har uppvisat påfallande likgiltighet gentemot lagen, god indrivningssed och tillsynsmyndighetens beslut. Alektum Oy har bl.a. drivit in stridiga fordringar, gett gäldenären missledande information och fortsatt att driva in lagstridiga indrivningskostnader. Alektum Oy har efter att regionförvaltningsverket har meddelat varningar fortsatt att handla i strid med lagen. Enligt indrivningstillståndslagen ska regionförvaltningsverket upphäva ett tillstånd om personen som ansvarar för indrivningsverksamheten har försummat sin skyldighet att se till att man inom indrivningsverksamheten följer god indrivningssed och att indrivningen också i övrigt bedrivs enligt lag.

Beslutet delgavs Alektum Oy torsdagen 10.1.2019 och företaget har varit tvungen att avsluta indrivningsverksamheten från och med samma datum. Besluten har ännu inte vunnit laga kraft. Beslut om upphävning av tillstånd ska följas oberoende av eventuellt överklagande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer annat.

Alektum Oy får vidta bara sådana nödvändiga indrivningsåtgärder som behövs för att avsluta indrivningsverksamheten. Indrivningsföretaget kan ta emot betalningar för sådana betalningskrav som skickades före delfåendet och redovisa dem till uppdragsgivaren. Upphävningen av tillståndet påverkar inte lagenligheten i fordringar som ska drivas in. Den eliminerar inte heller gäldenärens skyldighet att enligt indrivningslagen ersätta borgenären de kostnader som indrivningen orsakat. Gäldenärerna kan kontakta borgenärerna direkt och komma överens om hur fordringarna ska betalas. Om en gäldenär har en betalningsplan med Alektum Oy som är i kraft kan gäldenären, om den så vill, betala fordringarna enligt betalningsplanen till Alektum Oy så länge som Alektum Oy är uppdragstagare i ärendet. I dylika situationer är det bäst om gäldenären kontaktar Alektum Oy och den ursprungliga borgenären och kommer överens om hur fordringarna ska betalas.

Bedrivande av indrivningsverksamhet var tillståndspliktigt verksamhet till och med 1.1.2019. Från och med 1.1.2019 har indrivningsverksamhet fått utövas bara av sådan enskild näringsidkare eller juridisk person som är registrerad som aktör som bedriver indrivningsverksamhet. Även om lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet trädde i kraft 1.1.2019 får indrivningsbyråer som har tillstånd fortsätta indrivningsverksamheten tills ett beslut om att ta upp dem i registret är fattat. I dessa fall ska registeranmälan lämnas till Regionförvaltningsverket i Södra Finland senast 30.6.2019.  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har tillsyn på riksnivå över att aktörer som bedriver indrivningsverksamhet följer lagen och god indrivningssed i sin verksamhet. Enligt lagen ska regionförvaltningsverket förbjuda indrivningsverksamhet som bedrivs utan registrering.

Med indrivningsverksamhet avses indrivning av fordringar för någon annans räkning och indrivning av egna fordringar i de fall då det är uppenbart att fordringarna har mottagits uteslutande för indrivning. Alektum Oy kan också i fortsättningen driva in egna fordringar som tagits emot i annat än indrivningssyfte och fordringar av en uppdragsgivare som ingår i samma koncern eller som är under samma fysiska persons bestämmande inflytande. Dylik verksamhet förutsätter ingen registrering.

Med indrivning avses åtgärder vilkas syfte är att förmå en gäldenär att frivilligt betala en borgenärs fordran som har förfallit till betalning (frivillig indrivning). Till exempel är indrivningsförfarande som sker i domstol inte sådan indrivning som avses i lagen. Ingen registrering behövs alltså för att ha hand om juridiska indrivningsprocesser. Förlust av tillståndet för indrivningsverksamhet eller saknad registrering påverkar därmed inte sådan indrivning av fordringar som sker i domstol eller genom utmätning.

Alektum Oy:s tillstånd har upphävts med besluten ESAVI/21897/2018, ESAVI/16117/2018 och ESAVI/17264/2018. Begäran om handlingar ska riktas till registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, registratur.sodra@rfv.fi .

Också konsumentombudsmannen har ingripit i Alektum Oy:s förfarande och har 7.1.2019 hos marknadsdomstolen sökt förbud för företaget gällande indrivning av lagstridiga indrivningskostnader. Konkurrens- och konsumentverket publicerar ett meddelande om sin ansökan på https://www.kkv.fi/sv/aktuellt/meddelanden/.


Lag om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (517/1999)
Lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet 411/2018
Lag om indrivning av fordringar 513/1999

www.rfv.fi

Ytterligare information:
överinspektör Anna-Emilia Sirén, tfn 0295 016 029
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

 


Uppdaterad