Pressmeddelanden 2017

Regionförvaltningsverket har förbjudit FC Perintä Oy att utöva
indrivningsverksamhet

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förbjudit FC Perintä Oy (bifirma Flex Cash) att utöva tillståndspliktig indrivningsverksamhet och har förenat förbudet med vite om 10 000 euro. FC Perintä Oy:s koncession utgick 16.1.2017 och företaget har fortsatt tillståndspliktig indrivningsverksamhet efter det. FC Perintä Oy har skickat indrivningsbrev för fordringar vilkas indrivning förutsätter koncession och marknadsfört tjänster inom frivillig indrivning på sin webbsida. Beslutet har vunnit laga kraft och kan inte längre överklagas.

FC Perintä Oy kan alltjämt utöva verksamhet som inte kräver indrivningstillstånd. Företaget kan exempelvis driva in fordringar i juridisk indrivning. Om FC Perintä Oy fortsätter indrivningsverksamhet som kräver koncession, dvs. exempelvis skickar betalningsuppmaningar i indrivningssyfte på fordringar företaget köpt eller för uppdragsgivares räkning, kan man anmäla saken till Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen PB 150, 13101 Tavastehus eller på adressen registratur.sodra(at)rfv.fi.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljar koncession för att utöva indrivningsverksamhet i hela landet och övervakar att de som utövar indrivningsverksamhet med koncession i sin verksamhet följer lagen och god indrivningssed. Enligt indrivningstillståndslagen ska regionförvaltningsverket förbjuda indrivningsverksamhet som utövas utan lagstadgad koncession. Förbudet ska förenas med vite om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

Med indrivningsverksamhet avses indrivning av fordringar för någon annans räkning samt indrivning av egna fordringar i de fall då det är uppenbart att fordringarna har mottagits enbart för indrivning. Marknadsföring av indrivningstjänster som erbjuds till en icke på förhand bestämd målgrupp gör att verksamheten alltid är tillståndspliktig oberoende av hur omfattande indrivningsverksamheten i praktiken är.

Med indrivning avses i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet åtgärder vilkas syfte är att förmå gäldenären att frivilligt betala en borgenärs fordran som förfallit till betalning (frivillig indrivning). Till exempel är indrivningsförfarande som sker i domstol inte indrivning som avses i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet och därmed krävs inte koncession för skötsel av juridiska indrivningsprocesser.

Lag om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet 517/1999, Finlex
Lag om indrivning av fordringar 513/1999,  Finlex
Ytterligare information om övervakningen av indrivningsverksamhet, Regionförvaltningsverket


Ytterligare information:
Överinspektör Anna-Emilia Sirén, tfn 0295 016 029
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV Södra Finland


Uppdaterad

GENVÄGAR