Indrivningsbrev skickade av Kasbono Oy: information till brevmottagare

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har otaliga gånger blivit kontaktad av gäldenärer som har fått indrivningsbrev av Kasbono Oy. Regionförvaltningsverket utreder om företaget bedriver indrivning utan att vara registrerad som det krävs. Nya anmälningar om Kasbono Oy:s indrivning behöver inte lämnas till regionförvaltningsverket. För gäldenären är det bäst att vid oklara situationer kontakta konsumentrådgivningen.

Kasbono Oy har skickat brev där man kräver att en obetald skuld betalas till företaget. Företaget är inte upptaget i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet som förs av regionförvaltningsverket. Kasbono Oy har den 3 augusti 2020 lämnat en ansökan till regionförvaltningsverket om att tas upp i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Regionförvaltningsverket utreder som bäst om Kasbono Oy uppfyller förutsättningarna för att bli registrerad. Regionförvaltningsverket har dessutom börjat utreda om Kasbono Oy bedriver registreringspliktig indrivningsverksamhet trots att företaget inte är registrerat.

Ett företag ska registreras som bedrivare av indrivningsverksamhet om den bedriver frivillig indrivningsverksamhet, det vill säga skickar betalningskrav. Om bolaget inte är registrerat kan det emellertid driva in fordringar till exempel i domstol eller utsökning eftersom det i så fall handlar om juridisk indrivning. Juridisk indrivningsverksamhet kan bedrivas utan registrering.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland registrerar bedrivare av indrivningsverksamhet som har verksamhet i Finland. Regionförvaltningsverket övervakar dessutom att de som är registrerade som aktörer som bedriver indrivningsverksamhet följer lagen och god indrivningssed i sin verksamhet. Enligt lagen ska regionförvaltningsverket förbjuda indrivningsverksamhet som bedrivs utan registrering.

Instruktioner för mottagare av indrivningsbrev

Om det finns oklarheter i om skulden är befogad, preskriberad eller om de krävda indrivningskostnaderna är skäliga kan gäldenären begära en utredning om dessa. Utredningen begärs av företaget som driver in skulden.

Gäldenären har rätt att få bland andra följande handlingar och uppgifter i utredningen:

  • skuldebrevet, beställningsavtalet eller en annan handling som ligger till grund för skulden
  • information om avbrytning av preskriberingen av skulden, exempelvis när indrivningsbrevet är skickat och till vilken adress
  • en specifikation av de krävda indrivningskostnaderna
  • utredning över avbetalningarna av skulden

Om gäldenären är av den åsikten att den krävda skulden helt eller delvis är obefogad kan gäldenär bestrida den som helt eller delvis obefogad. Det är möjligt att bestrida fordran till exempel om skulden har preskriberats eller om indrivningskostnaderna är oskäliga. Skulden ska bestridas hos den som driver in skulden. Bestridandet ska motiveras och det är bäst att göra det skriftligen, exempelvis per e-post.

När skulden är bestriden ska borgenären avstå från skulden eller föra saken till domstol. Domstolen avgör i sista hand om gäldenären är tvungen att betala den aktuella skulden. 

Om du har fått indrivningsbrev från Kasbono Oy och behöver instruktioner och råd kan du kontakta konsumentrådgivningen. Konsumentrådgivningen hjälper vid problemsituationer som gäller indrivning av konsumentskulder. Vid behov kan ärendet föras för avgörande till konsumenttvistenämnden.

Konsumentombudsmannen är dessutom behörig myndighet i ärenden som gäller indrivning av konsumentfordringar. Vid behov kan man göra en åtgärdsbegäran i ärendet.

Mer information om registreringspliktig indrivningsverksamhet och svar på vanliga frågor finns på regionförvaltningsverkets webbsidor.

Lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet 411/2018
Lag om indrivning av fordringar 513/1999

Konkurrens- och konsumentverket

 


Mer information:
överinspektör Seela Saraniva, tfn 0295 5016 680
överinspektör Sinikka Laaksonen, tfn 0295 5016 573

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket


Uppdaterad