Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Regional beredskapskommitté 10.9.2020: regionerna nu i kärnan av verksamheten och befogenheterna

( Västra och Inre Finland) 

Den regionala beredskapskommittén för Västra och Inre Finland höll sitt möte nr 14 rutinmässigt på distans.  På mötets föredragningslista fanns bland annat  befogenheter och regionala begränsningar enligt lagen om smittsamma sjukdomar samt statsrådets kanslis plan för att stöda den regionala kommunikationen vid en eventuell andra våg av pandemin. På mötet tog man också upp den aktuella situationen vid deltagande organisationer angående coronaåtgärder.

 Överdirektör Marko Pukkinen vid regionförvaltningsverket fungerade som ordförande och öppnade mötet genom att berätta om situationen beträffande de begränsningar av sammankomster som bereds vid ämbetsverken inför oktober. – Det är självklart att begränsningarna inte kan slopas i oktober på det sätt som man förväntade sig på våren, sade Pukkinen. Vi känner ännu inte till innehållet i besluten, men det är möjligt att de skiljer sig regionalt från varandra enligt sjukdomsläget. Vi vet ännu inte heller i vilken riktning begränsningarna kan ändras, sade Pukkinen.

Mot regionalt beslutsfattande

Regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, som ansvarar för smittsamma sjukdomar i Västra och Inre Finland, gick under mötet igenom statsrådets plan för den regionala verksamheten i fråga om lagen om smittsamma sjukdomar.  - Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt gett regionförvaltningsverken anvisningar om att eventuella begränsningar och andra åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar i fortsättningen ska beredas och i regel vidtas regionalt, i nära samarbete med lokala myndigheter, genom att i mån av möjlighet utöver hälsosäkerheten även beakta de ekonomiska och sociala konsekvenserna av olika begränsningar och rekommendationer. SHM bereder som bäst en anvisning om ärendet för utskick, berättade Blåfield. Man har dock redan i detta skede bett regionförvaltningsverken vidta åtgärder och inleda organiseringen av myndighetssamarbetet till stöd för och samordning av det regionala beslutsfattandet. – Det här har vi gjort nu, och det första mötet hålls i början av nästa vecka.  Avsikten är att i fortsättningen samordna verksamheten per sjukvårdsdistrikt.

Sjukvårdsdistrikten meddelade att de ännu avvaktar den nya uppgiften. Det finns redan bra nätverk inom sjukvårdsdistrikten, och man väntar nu på ytterligare anvisningar. 

Trots smittspridning och nya exponeringar är läget lugnt i sjukvårdsdistrikten, man har lyckats öka testkapaciteten och man får också snabbare svar på testerna än tidigare. 

Statsrådets kansli - målet är att göra hela Finlands röst hörd

Specialforskare Antti Sillanpää från säkerhetskommitténs sekretariat berättade i sin egen inledning hur statsrådet har beslutat att till skillnad från i vår beakta skillnaderna mellan landskapen bättre i sjukdomsbekämpningen – inklusive kommunikationen. – Övergripande säkerhet handlar om samarbete. Framför allt ett lyckat samarbete har gett de bästa resultaten i bekämpningen av denna pandemi, och de värsta missarna har berott på att samarbetet misslyckats. Detta inkluderar också kommunikationen, sade Sillanpää.  

I förberedelserna för en andra våg anser statsrådet att även en större del av kommunikationsansvaret bör flyttas till regional nivå. Bl.a. samarbete med regionförvaltningsverken, landskapen, städerna och kommunerna ses som en metod. Målet är att få ut gemensamma budskap bättre och på en bredare front med hjälp av regionala och lokala perspektiv. Regionförvaltningsverkens regionala beredskapskommittéer, landskapens säkerhetsforum och kommunernas nätverk för säkerhet och kristålighet kunde fungera som grund. Via dessa skulle man även få med näringslivet och olika organisationer. – Det är inte frågan om enbart en sjukdom. Målet är att Finland ska resa sig ur denna kris starkare än förr. Genom kommunikation vill vi stärka finländarnas mentala kristålighet.

 

Ytterligare information:

överdirektör Marko Pukkinen t. 0295 018 582

regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield t. 0295 018 587

 

 


Uppdaterad