Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Regionförvaltningsverket granskar egenkontrollen inom detaljhandeln med alkoholdrycker

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland kommer under hösten 2019 att inom sitt verksamhetsområde genomföra tillsyn av detaljhandelsställen som säljer alkohol. Fokus under tillsynsbesöken kommer att vara på detaljhandelsställets egenkontroll och innehållet i planen för egenkontroll. 

Den nya alkohollagen trädde i kraft 1.3.2018 och medförde att planen för egenkontroll blev obligatorisk även på detaljhandelsställen, såsom butiker och kiosker. Syftet med tillsynen av planen för egenkontroll är att kontrollera hur man i näringsverksamheten följer lagen.

Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av hur verksamhetsstället övervakar att lagen iakttas, hur de risker som är förknippade med kritiska situationer hanteras och hur upptäckta brister åtgärdas. Samtidigt ska planen också beakta de eventuella risker som alkoholbruket kan medföra.

Blanketten för planen har utarbetats gemensamt

För planen för egenkontroll finns en särskild blankett som har tagits fram i samarbete mellan näringsidkarna, regionförvaltningsverket och Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården). Planen kan också formuleras fritt och upprättas i elektronisk form. Planen kan kombineras med de planer för egenkontroll som avses i livsmedelslagen och tobakslagen. Det viktiga är att planen innehåller de uppgifter som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning (158/2018).

Planen för egenkontroll behöver inte skickas till regionförvaltningsverket. Den ska hållas tillgänglig för personalen vid verksamhetsstället, hållas uppdaterad och vid behov kunna uppvisas för den övervakande myndigheten.

Blanketterna gällande planen för egenkontroll (plan för egenkontroll vid detaljhandel med alkoholdrycker) finns på regionförvaltningsverkets webbplats: http://www.avi.fi/sv/web/avi/lomakkeet.

Alkohollagen (1102/2017)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen (158/2018)
 

Ytterligare information:
överinspektör Jenni Köpman, tfn 0295 018 571
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland


Uppdaterad