Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Riksomfattande tillsynsprogrammet för alkoholförvaltningen 2019–2024 har publicerats

Det femte riksomfattande tillsynsprogrammet för alkoholförvaltningen för åren 2019–2024 har publicerats. Under tillsynsprogramperioden kommer myndighetstillsynen tydligare än hittills att inriktas på riskobjekt utgående från tillsynsbehov. Genom tillsynen stöder man alkoholnäringen i en ansvarsfull säljverksamhet, säkerställer att alkohollagen iakttas och stöder utvecklingen av egenkontrollen hos dem som ansöker om eller innehar tillstånd. Målet är också att uppfylla de krav som ställs av modern myndighetsförvaltning och alkoholnäringsverksamhet.

Valvira utarbetar i samarbete med regionförvaltningsverken ett riksomfattande tillsynsprogram. Genom tillsynsprogrammet styrs den regionala tillståndsförvaltningen kring servering av, detaljhandel med och marknadsföring av alkoholdrycker samt tillsynen över dem i syfte att åstadkomma enhetlig beslutspraxis och en effektiv verkställighet av alkohollagen. Realiseringen av tillsynsprogrammets mål och insatsområden utvärderas årligen utgående från de krav som ställts i resultatavtalet. Tillsynen syftar till att förebygga och minska alkoholrelaterade skador.

För verksamheten inom alkoholförvaltningen anger tillsynsprogrammet strategiska prioriteringar som styr användningen av den regionala alkoholförvaltningens resurser och anger tydliga roller för olika aktörer som deltar i att verkställa den nya alkohollagen och klargör växelverkan mellan dem.

Läs mer: Riksomfattande tillsynsprogram för alkoholförvaltningen 2019–2024. (Publiceras inom kort på svenska.)

Valviras nyhet 9.9.2019

Mer information:
Kari Kunnas, enhetschef, tfn 0295 209 610
Janne Hulkkonen, överinspektör, puh. 0295 209 625
fornamn.efternamn(at)valvira.fi
Valvira


Uppdaterad