Kuulutukset, muistutukset ja lausunnot ympäristö- ja vesitalousasioissa

Vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisista lupa-asioista tiedotetaan kuuluttamalla. Kuulutus pidetään nähtävillä kunnan ja asiaa käsittelevän aluehallintoviraston (AVI) ilmoitustauluilla vähintään 30 päivän ajan. Ympärisitölupahakemuksista ja merkittävistä vesilupahakemuksista ilmoitetaan sanomalehdessä ja kuulutus lähetetään hankkeen vaikutuspiirin maa- ja vesialueiden omistajille.

Kuulutuksessa mainitaan, missä asiakirjat ovat nähtävinä ja miten on meneteltävä, jos haluaa tehdä muistutuksen hakemuksesta.

Muistutuksia  hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. Jos asiaan ei ole huomauttamista, silloin ei tarvitse tehdä mitään.

Yleistä etua valvovilta viranomaisilta ja muilta tarpeellisilta viranomaisilta pyydetään lausunto.

Kuulutukset löytyvät nyt Lupa-Tietopalvelusta

Linkki Lupa-Tietopalveluun ->

Sähköinen lomake käytössä muistututen, lausuntojen ja mielipiteiden antamiseen

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet pyydetään lähettämään lupaviranomaiselle käyttämällä tältä sivulta avautuvaa sähköistä lomaketta. Sähköisessä lomakkeessa on yksityiskohtaisimpia ohjeita muistutuksen ja mielipiteen laatimisesta. Linkki lomakkeeseen on tämän sivun oikeassa laidassa.

Muistutuslomake ei vaadi tunnistautumista, mutta pakollisena tietona lomakkeessa on sen asian diaarinumero sekä hakija, johon  lausunto, muistutus ja mielipide liittyy. Tiedot on hyvä olla saatavilla, kun lomaketta ryhtyy täyttämään. Lomakkeen tietoja ei ole mahdollista tallentaa, eikä lomakkeen täyttämistä voi jatkaa myöhemmin. Kaikki tiedot tulee täyttää samalla kertaa. Kun lomake on täytetty, se lähetetään Lähetä-painikkeella. Sulje-painike sulkee lomakkeen ja tyhjentää siihen täytetyt tiedot. Painettuasi Lähetä- tai Sulje-painiketta siirtyy selain Sähköinen asiointi -sivulle. Sulkemalla Sähköinen asiointi -ikkunan/välilehden pääset takaisin Kuulutus-muistutukset -sivulle.

Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat pian sähköpostiisi viestin, jonka liitteenä on täyttämäsi ja lähettämäsi lomake. Voit tallentaa sen tositteena toimittamastasi muistutuksesta/lausunnosta/mielipiteestä.

Päivitetty

Oikopolut

 

Vesi- ja ympäristölupa-asiat, jotka ovat vireillä, annettu tiedoksi ja ne joista annettu päätös sekä päätösasiakirjat.