Aluehallintovirasto (AVI) ratkaisee ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita. Säädöksissä on määräykset siitä, mitkä toiminnat tarvitsevat luvan sekä milloin asian käsittelee AVI ja milloin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.


Ympäristöasioiden lupapalvelu

Aluehallinnon asiointipalvelussa voi hakea sähköisesti vesi- ja ympäristölupaa valtion lupaviranomaisina toimivilta aluehallintovirastoilta. Ympäristöasioiden lupapalvelun pilottitoimialoina toimivat turvetuotanto, eläinsuojat ja vesistöjen alituksia koskevat vesitaloushankkeet. Näille aloille palvelusta löytyy räätälöidyt hakemukset, joiden täyttämiseen on luotu toimialakohtaiset ohjeet. Muiden kuin edellä mainittujen toimialojen osalta palvelussa voidaan toistaiseksi käyttää soveltavasti laajasisältöisiä yleisiä ympäristölupa- ja vesitalouslupahakemuksia.


Ympäristöministeriö asetti 19.1.2018 neljän projektin projektikokonaisuuden (palvelukokonaisuus-, luvat ja valvonta-, luonnonsuojelu- sekä YVA ja SOVA -projektit) valmistelemaan tulevan uuden viraston (Luovan) ympäristötoimialaa. Projektikokonaisuuden yhteinen raportti valmistui 22.3.2019 sisältäen suositukset.

Raportti: Luovan ympäristötoimialan toimintakulttuuri, palvelut ja prosessit ja liitteet 


Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

Vesitaloushankkeiden lupa-asioita säännellään vesilailla. Vesiluvan vaativia toimenpiteitä ovat muun muassa vedenotto vesihuoltolaitokselle, vesialueen ruoppaaminen ja täyttö, sillan rakentaminen yleisen vesikulkuväylän yli sekä vesijohdon, viemärin ja kaapelin rakentaminen yleisen vesikulkuväylän ali.

Ympäristöluvan tarvitsevat muun muassa useat teollisuuslaitokset ja jätehuoltotoiminnot, turvetuotanto, kaivostoiminta, eläinsuojat ja kalankasvatus.

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita käsitellään Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

Etelä-Suomen AVI  hoitaa myös Lounais-Suomen alueen ympäristö- ja vesitalouslupa-asiat ja Pohjois-Suomen AVI  Lapin alueen lupa-asiat.

Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai sähköpostitse:

  • 0295 020 900 asiakaspalvelu, ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
  • sähköposti: ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo asiakkaita ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin. Asiakaspalvelukeskus opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.

Puhelut maksavat lankapuhelimesta soitettaessa paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran.

 

 

 

 

Tietoa alueelta

Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue käsittelee Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueiden ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupahakemusasioita. (Maakuntien kunnat ja kaupungit)

Yhteystiedot - Itä-Suomi

Vireillä olevia lupia koskevat tiedustelut:
Vireillä olevia lupia koskevat tiedustelut kuulutuksessa mainitulta esittelijältä tai yksikön päälliköltä.
ympäristöneuvos Ahti Itkonen, p. 029 501 7022

Kirjaamo ympäristö- ja vesitalousluvat: 029 501 6866

Vaihde  029 501 6800
Fax       017 580 8690

Ympäristölupavastuualueen henkilöstö:

Sähköpostisosoite: etunimi.sukunimi(AT)avi.fi
                                                                                    
Yhteystiedot erityisosaaminen                                                             

Nimi

 

Puh.

V  =  vesitalousasiat
Y  =  ympäristölupa-asiat

Toimi-paikka

Toivola Vesa

Johtaja 

029 501 7032

aloittaa 1.9.2016, sijainen ympäristöneuvos Ahti Itkonen

Mikkeli 

Häikiö Martti

Ympäristö-neuvos

029 501 7040

Y Teollisuus, energiantuontanto, turvetuotanto, jätevedenpuhdistamot
V Pohjaveden otto, vesivoimalaitokset, padot


Mikkeli

Korhonen Hennamaarit
 


Ympäristöyli-tarkastaja 029 501 6501

Y Teollisuus, turvetuotanto, jätehuolto, kalankasvatus
V Pienet vesitalousasiat

Mikkeli


Liimatainen Ari 
sähköpostiosoite:
ari.r.liimatainen

Ympäristö-ylitarkastaja 

029 501 7025

Y Jätevedenpuhdistamot, teollisuus, energiantuotanto, moottoriradat, jätehuolto, ampumaradat 

Mikkeli 

Lindberg Keijo 

Ympäristö-ylitarkastaja 

029 501 7026

Y Jätehuolto, teollisuus, energiantuotanto, moottoriradat, eläinsuojat

Mikkeli 

 

Pärjälä Raili
 

Ympäristö-ylitarkastaja 029 501 6116

Y Eläinsuojat, jätehuolto, kalankasvatus, turvetuotanto

Mikkeli
Puhakka Tarja Osastosihteeri 029 501 6866 Kirjaamo

MikkeliRiittinen Sirpa Osastosihteeri 029 501 7033 Toimistotehtävät Mikkeli
Uski Veli-Matti

Ympäristö-
lakimies

029 501 6502 Y Vesi- ja ympäristönsuojelulainsäädäntö Mikkeli

Ristola Tiina 

Ympäristö-ylitarkastaja 

029 501 7034

Y Teollisuus, energiantuotanto, jätevedet, jätehuolto, eläinsuojat, kalankasvatus, vesiensuojelu

Joensuu 

Varonen Kari 

Ympäristö-neuvos

029 501 7036

Y Teollisuus, energiantuotanto, kaivokset, jätehuolto, pilaantuneet maat, eläinsuojat, luonnonsuojelu, ampumaradat

Joensuu 

Itkonen Ahti 

Ympäristö-neuvos 

029 501 7022

Teollisuus, satamat, kaivostoiminta, energiantuotanto, turvetuotanto,  jätehuolto, ampumaradat 

Kuopio 

Juvonen Markku
 

Ympäristö-ylitarkastaja

029  501 7023

V laituri, ruoppaus, kaapeli, pengenrrys

Kuopio

Mielonen Aune 

Ympäristö-lakimies

029 501 7029

V Vesilakiasiat, säännöstely, pohjaveden otto, uitto, laiturin rakentaminen, ruoppaukset 

Kuopio 

Määttä Päivi

Ympäristö-
ylitarkastaja

029 501 6929

Teollisuus, turvetuotanto, jätevedet, jätehuolto, eläinsuojat, kalankasvatus
 

Kuopio 

Ruotsalainen Liisa

Osastosihteeri 029 501 7031 Toimistotehtävät Kuopio

Vaskinen Esko 
 

Ympäristö-neuvos 

029 501 7037

Y Teollisuus, energiatuotanto, turvetuotanto, kaivostoiminta, kalankasvatus, jätevedenpuhdistamot
V Pohjaveden otto, vesivoimalaitokset, padot

Kuopio 

Ylitalo Antti

Ympäristö-neuvos

029 501 7038

Y Turvetuotanto ja kalankasvatus
V Vesistökunnostukset ja kalatalousvelvoitteet

Kuopio

 


Päivitetty