Yksityiset terveyspalvelut

 

Aluehallintovirastolla (AVI) on pääasiallinen vastuu yksityisten terveyspalvelujen valvonnasta alueillaan.

Yksityisen terveydenhuollon palveluja tuotetaan yritysmuotoisesti tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Toimintaa sääntelee laki yksityisestä terveydenhuollosta.

Yksityiset terveyspalvelut täydentävät kunnallisia palveluita ja tarjoavat niille vaihtoehtoja. Niiden tarjonta ja merkitys on voimakkaasti kasvanut viime vuosina. Yksityiset palveluntuottajat, lähinnä yritykset, järjestöt ja säätiöt, voivat myydä palvelujaan joko kunnille, kuntayhtymille tai suoraan asiakkaille.

Yleisimpiä yksityisiä terveyspalveluja ovat

 • fysioterapiapalvelut
 • lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottotoiminta
 • työterveyshuolto

Terveydenhuollon palvelujen antaminen yksityisesti on luvanvaraista. Lupaa ei tarvita silloin, kun työnantaja järjestää itse työterveyshuollon lakisääteiset palvelut. Itsenäisen ammatinharjoittajan tulee tehdä toiminnastaan ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteröimistä varten.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee palveluja koskevaa lainsäädäntöä ja vastaa yksityisen palvelutuotannon yleisestä ohjauksesta. Valviralla on valtakunnallinen koordinaatiovastuu sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa. Aluehallintovirastolla on ensisijainen vastuu palvelujen valvonnasta alueillaan. Kunnassa yksityisten palvelujen valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveystoimi tai muu vastaava toimielin.

Valtioneuvosto vahvistaa asetuksella AVIn luvista perittävät maksut.
 

Toimintakertomus

Palvelujen tuottajan (oy, ay, ky, ry, osuuskunta ja säätiö) ja itsenäisen ammatinharjoittajan (yksityinen elinkeinoharjoittaja eli toiminimi) on annettava vuosittain toimintakertomus lupaviranomaiselle. Toimintakertomuksia voi antaa 7.1.2020 alkaen ja ne on annettava viimeistään 29.2.2020.

Toimintakertomuksessa on ilmoitettava terveyden- ja sairaanhoidon palveluja koskevat toimintatiedot sekä henkilökunnan, toimitilojen ja toiminnan muutokset. Palvelujen tuottaja ei voi sisällyttää toimintakertomukseensa toisen palvelujen tuottajan toimintatietoja.

Mahdolliset toimintaa tai toimitiloja koskevat muutokset eivät päivity automaattisesti rekisteriin vaan niistä on tehtävä erillinen luvan muutoshakemus tai -ilmoitus.

Sähköinen toimintakertomus 

Sähköisten toimintakertomusten antaminen edellyttää kirjautumista sähköiseen asiointipalve­luun osoitteessa www.valveri.fi. Palvelu avautuu tammikuussa 2020. Valverista löytyvät myös toimintakertomuksen antamiseen liittyvät oh­jeet. Sähköinen toimintakertomuslomake on esitäytetty palvelun tuottajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan sekä toimipaikan perustietojen osalta.

Huom! Valviran ja aluehallintovirastojen Valveri.fi-toimintakertomuspalvelussa siirrytään käyttämään Suomi.fi-tunnistusta yritysasioinnissa tammikuussa 2020. Katso-palvelu korvataan Väestörekisterikeskuksen (VRK) tuottamilla ja ylläpitämillä Suomi.fi-valtuuksilla ja Suomi.fi-tunnistuksella. Suomi.fi-valtuuksien avulla yritysasiakas voi antaa toiselle henkilölle tai yritykselle valtuuden eli oikeuden asioida puolestaan tai yrityksen puolesta. Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Aiemmin palvelussa käytössä olleen Katso-palvelun valtuutukset eivät siirry Suomi.fi-palveluun, vaan valtuutukset tulee tehdä uudelleen Suomi.fi-palveluun.

Ohjeita uusien Suomi.fi -valtuuksien tekemiseen ja hyödyntämiseen saatte Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilta Suomi.fi-palvelusta.

Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto Valveri.fi-toimintakertomuspalvelussa koskee yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajia. Katso-tunnistautumista käytetään edelleen Valviran sähköisessä asioinnissa lupa- ja ilmoitusasioiden hoitamiseen.

Toimintakertomuksen jättämistä varten tarvitaan:

 • pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin, jolla kirjaudutte Suomi.fi-palveluun
 • palvelujen tuottajan y-tunnuksen
 • asiakas- ja henkilökuntatiedot vuodelta 2019 toimipaikoittain

 

Paperinen toimintakertomus

Mikäli palvelun tuottajalla tai itsenäisellä ammatinharjoittajalla ei ole mahdollisuutta antaa sähköistä toimintakertomusta, voi toiminta­kertomuksen toimittaa paperisena aluehallintovirastoon. Toimintakertomuslomake ja sen täyttöohje löytyvät tästä linkistä: avi.fi Asioi verkossa > Lomakkeet

Toimintakertomustiedot ovat tärkeitä mm. Kanta-palvelun toimivuuden kannalta

Toimintakertomuksesta lupaviranomainen tarkistaa, että toiminta on myönnetyn luvan mukaista. Toimintakertomusten avulla tarkistetaan myös Valviran ja aluehallintovirastojen ylläpitämän Valveri-rekisterin tietojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta.

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan tietoja päivittyy Valveri-rekisteristä THL:n ylläpitämään SOTE-organisaatiorekisteriin. SOTE-organisaatiorekisteriin päivittyvien tietojen ajantasaisuus on tärkeää esimerkiksi Kanta-palveluiden (sähköinen lääkemääräys, Potilastiedon arkisto) toimivuuden kannalta.

Sähköinen asiointipalvelu

Sähköinen asiointipalvelu on tarkoitettu sekä aluehallintovirastojen että Valviran luvalla toimiville palveluntuottajille: sähköinen asiointi ohjaa hakemuksen toimivaltaisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sähköinen asiointi helpottaa hakijaa. Sähköisessä asioinnissa voi:

 • hakea uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
 • tehdä palvelutuotannon muutoksiin liittyviä, luvan muutosta koskevia hakemuksia
 • tehdä lupaan liittyviä ilmoituksia
 • tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen terveydenhuollon itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
 • seurata helposti hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn tilannetta.

Myös päätökset ja tiedot rekisteröinnistä tulevat sähköiseen järjestelmään.

Yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi Valvira.fi -palvelussa.

Jos sähköistä asiointipalvelua ei voida käyttää, silloin kirjalliset asiakirjat lähetetään oman alueen aluehallintovirastoon.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa