Valmiussuunnittelu

Valmiussuunnitelmien tarkoituksena on varmistaa elintärkeiden toimintojen jatkuminen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa niin, että ihmisten elinmahdollisuudet, yhteiskunnan toimintakyky ja kansallinen itsenäisyys turvataan aina.

Valmiuslain mukaan valtion viranomaisten, valtion liikelaitosten ja kuntien lakisääteinen velvollisuus on varmistaa tehtäviensä häiriötön hoitaminen kaikissa oloissa. Valmiussuunnitelmin varaudutaan normaaliolojen häiriötilanteisiin, suuronnettomuuksiin ja poikkeusoloihin.

Aluehallintovirasto (AVI)

Aluehallintovirasto sovittaa yhteen alueensa varautumista järjestämällä tarvittavaa yhteistoimintaa, jota tukee alueellinen monialainen valmiustoimikunta. Erityisen läheistä on yhteistyö ELY-keskusten kanssa.

AVIn tehtävänä on koota alueen tilannekuvaa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, mihin tarkoitukseen perustetaan tilannekeskus. AVI:lla on myös toimialoittaisia varautumistehtäviä.

Päivittäistavarahuolto

Päivittäistavarahuolto on osa normaaliolojen vakavien häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen elintarvikehuoltoa turvaavaa järjestelmää. Se pyrkii takaamaan tärkeiden päivittäistavaroiden saatavuuden sekä joukkoruokailut vaikeissakin tilanteissa.

Päivittäistavarahuoltoon varaudutaan suunnitelmin, kouluttamalla siihen varattua henkilökuntaa sekä viranomaisten ja päivittäistavarahuoltoon liittyvien elinkeinoelämän toimijoiden yhteisillä valmiusharjoituksilla.

Päivittäistavarahuolto on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva tehtävä. Päivittäistavarahuollossa yhteistyökumppaneita ovat eri viranomaiset, Huoltovarmuuskeskus, järjestöt sekä elinkeinoelämän toimijat.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

AVI ohjaa ja valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kaikissa turvallisuustilanteissa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja sen alaisten asiantuntijalaitosten kanssa. AVI osallistuu alueellisen tilannekuvan muodostamiseen ja ylläpitämiseen ja sillä on merkittävä rooli kahdensuuntaisessa viestinnässä keskushallinnon, kuntakentän ja yksityisen palvelusektorin välillä.

AVIen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueet osallistuvat alueellaan keskushallinnon (ministeriöiden ja keskusvirastojen) varautumista koskevien ohjeiden toimeenpanoon ja ylläpitoon sekä avustavat kuntia valmiussuunnitelmien ajan tasalla pitämisessä.

Sosiaali- ja terveystoimen on kaikissa olosuhteissa turvattava keskeisten palvelujen ja muun toiminnan jatkuvuus. Niiden taso ja laajuus sopeutetaan käytössä oleviin voimavaroihin.

Poikkeusoloissa vastuualue voi velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön laajentamaan, muuttamaan tai siirtämään toimintansa, ottamaan sopimuksesta poiketen muitakin hoidon tai huollon tarpeessa olevia henkilöitä tai luovuttamaan toimintayksikön valtion käyttöön.

Viestintä

AVIn viestintä tukee alueellisesti AVIn perustehtävien hoitamista sekä huolehtii osaltaan kansalaisten ja yhteisöjen tiedon saannin turvaamisesta. AVIt täydentävät ministeriöiden viestintää alueellisilla tiedoilla. Viestintää johtavat virastojen ylijohtajat ja siihen osallistuminen on jokaisen virkamiehen virkavelvollisuus.

Viestintähenkilöstö tukee virkamiehiä viestinnän hoitamisessa, palautteen keräämisessä, mediaseurannassa sekä intranet- ja internet-palvelujen ylläpidossa.

Viestinnän kohderyhminä ovat alueen väestö ja oma henkilöstö, ja välineinä tiedotteet, tiedotustilaisuudet, verkkoviestintä ja puhelinpalvelu. Pääosa AVIn oma-aloitteisesta viestinnästä välittyy tiedotusvälineiden, internetin ja intranetin kautta. Poikkeusolojen viestinnällisistä valtuuksista säädetään valmiuslaissa ja puolustustilalaissa.

AVI tekee yhteistyötä muiden alue- ja paikallishallinnon toimijoiden kanssa ja tarvittaessa sovittaa yhteen alueellista viestintää.

Ympäristöterveys

AVIn tavoitteena on turvata ihmisille ja eläimille terveellinen ja turvallinen elinympäristö, valvomalla ympäristöterveydenhuollon säädösten ja määräysten noudattamista. Sen lisäksi AVI ohjaa lainsäädännön toteutumista antamalla ohjeita, neuvoja ja lausuntoja, järjestämällä koulutusta, käsittelemällä kanteluita sekä varautumalla häiriötilanteisiin ja helposti leviävien eläintautien torjuntaan.

Läänineläinlääkärien päivystys on järjestetty siten, että Suomi on jaettu kahteen päivystysalueeseen, joissa kummassakin päivystää yksi läänineläinlääkäri vuorollaan. Alueeseen 1 kuuluvat Lapin, Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen alueet sekä Etelä-Suomen Hämeenlinnan ja Kouvolan toimipaikat ja alueeseen 2 kuuluu Helsingin toimipaikka ja muu Suomi.

Eläintautien vastustamiseen liittyvät valmiussuunnitelmat päivitetään vuosittain. Jos alueella todetaan helposti leviävä eläintauti, perustetaan alueellinen kriisikeskus AVIn siihen toimipisteeseen, jonka alueella ensimmäinen tautitapaus havaittiin. Helposti leviävän tai vaarallisen eläintaudin levitessä läänineläinlääkäreillä on lakisääteinen velvollisuus johtaa taudintorjuntatoimia alueellaan. Heidän apunaan ovat erityiskoulutetut kunnaneläinlääkärit eli valmiuseläinlääkärit.

Terveydensuojelulain nojalla AVI voi toimialueellaan antaa määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveydellisen haitan poistamiseksi tai sen syntymisen ehkäisemiseksi. Tämä voi tulla kyseeseen, jos esimerkiksi talousveden saastuminen ulottuu laajalle alueelle ja kunnan terveydensuojeluviranomainen ei ole toiminut terveyshaitan poistamiseksi. Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa AVI seuraa kunnan terveydensuojeluviranomaisen toimenpiteitä terveyshaittojen poistamiseksi sekä tarvittaessa ohjaa ja koordinoi toimintaa.

Sivun alkuun

Tietoa alueelta

Valmiussuunnittelu - Itä-Suomi

Aluehallintovirasto

 • johtaja Taina Rautio, p. 0295 017 042
 • pelastusylitarkastaja Kai Horelli, p. 0295 016 870 

Päivittäistavarahuolto

 • ylitarkastaja Minna Karppinen, p. 0295 016 906 (vv. 31.7.2020 saakka)

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 • johtaja Ulla Ahonen , p. 0295 016 888
 • terveydenhuollon ylitarkastaja Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
 • sosiaalihuollon ylitarkastaja Marita Uusitalo, p. 0295 016 951

Viestintä

 • viestintäpäällikkö Auli Posti, p. 0295 016 854
 • tiedottaja Tuula Räsänen, p. 0295 016 858 (tuula.t.rasanen(at)avi.fi)

Ympäristöterveys

 • ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Kaarina Lyytinen, p. 0295 016 096
 • ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Anneli Liljeroos, p. 0295 016 920
 • läänineläinlääkäri Kaisa Honkapirtti, p. 0295 016 609
 • läänineläinlääkäri Paula Junnilainen, p. 0295 016 901
 • läänineläinlääkäri  Hanna Rintala, p. 0295 016 306

Sähköpostisoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty