Vakuuden tallettaminen

Menettely vakuutta asetettaessa on kaksivaiheinen. 

  • hakemus vakuuden tallettamiseksi AVIlle sekä
  • itse vakuuden antaminen AVIlle: vakuusvarojen maksaminen  AVIn tilille tai pankkitakauksen tai muun fyysisen asiakirjan toimittaminen AVIin.

Vakuuden asettaja tekee AVIlle kirjallisen hakemuksen vakuuden asettamisesta. Hakemukseen liitetään jäljennös siitä viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksestä, johon vakuuden asettaminen perustuu. Mikäli perusteena ei ole mitään päätöstä, vakuuden asettajan on annettava selvitys vakuuden asettamisen perusteesta.

Hakemus vakuuden asettamisesta voi olla vapaamuotoinen tai sen voi tehdä AVIn lomakkeella.

Hakemuksesta tulee ilmetä

  • vakuuden asettajan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero)
  • asetettava vakuus
  • vakuuden asettamisen peruste
  • mahdolliset lisätiedot
  • mahdollinen erillinen laskutusosoite ja oma viitetieto.

Rahana maksettava vakuus on siirrettävä AVIn tilille. Tilisiirron viestiksi tulee kirjoittaa teksti vakuustalletus sekä mahdollisesti muita yksilöintitietoja. AVIen tilinumerot ovat vakuuden asettamislomakkeessa.

Mikäli vakuus on jotain muuta kuin rahaa, AVI arvioi hyväksyykö se vakuuden. Hyväksyttävänä muuna vakuutena tulee yleensä kyseeseen omavelkainen pankkitakaus. Alkuperäinen takaussitoumus on toimitettava AVIlle.

Kun sekä vakuudenasettamishakemus että vakuussumma ovat saapuneet AVIin, varat talletetaan pankkiin omalle tililleen. Mikäli annettu vakuus on takaus, AVI säilyttää alkuperäisen takaussitoumuksen. Vakuuden asettajalle lähetetään tiedoksi päätös vakuuden vastaanottamisesta, jossa myös kerrotaan, millaisin edellytyksin vakuus vapautuu.

Suoritemaksu

Mikäli vakuuden antaminen liittyy osana muuhun AVIn päätökseen, josta on erikseen säädetty maksu, ei tallettamisesta peritä suoritemaksua. Muussa tapauksessa vakuuden asettajalta peritään suoritemaksu.

1.1.2018 alkaen suoritemaksu on 180 euroa. Jos vakuudesta on odotettavissa enemmän kuin kaksi ulosmaksua, lisätään suoritteesta perittävään maksuun arvioitujen ulosmaksujen aiheuttamaa arvioitua työmäärää vastaava maksu. Työtunnin hinta on 55 euroa.

Tietoa alueelta

Vakuuden tallettaminen - Lappi

Yhteystiedot:

lakimies Juha Lämsä, puh. 0295 017 370, juha.lamsa(at)avi.fi


Päivitetty

lomakkeet