› Graafinen versio

Toiminnantarkastajan määrääminen hakemuksesta

Osakeyhtiössä, asunto-osakeyhtiössä, osuuskunnassa ja asumisoikeusyhdistyksessä, jossa ei lain, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen perusteella muutoin ole valittava tilintarkastajaa, on valittava tilintarkastaja, jos sitä yhteisön kokouksessa vaativat

 • osakeyhtiössä ja asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista;
 • osuuskunnassa jäsenet, joilla on vähintään yksi neljäsosa osuuskunnan jäsenten koko äänimäärästä tai yksi kolmasosa kokouksessa edustettujen jäsenten äänimäärästä;
 • asumisoikeusyhdistyksessä vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen kaikista jäsenistä tai yksi kolmasosa kokouksessa läsnä olevista jäsenistä.

Vaatimus on tehtävä yhteisön varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Mikäli vaatimus tehdään ylimääräisessä kokouksessa, kokouskutsussa on mainittava siitä, että kokouksessa käsitellään vaatimusta tilintarkastajan määräämiseksi.

Mikäli yhteisön kokous ei valitse tilintarkastajaa vaatimuksesta huolimatta, aluehallintoviraston (AVI) on määrättävä yhteisölle kelpoisuusehdot täyttävä tilintarkastaja, jos osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja tai osuuskunnan tai asumisoikeusyhdistyksen jäsen hakee tilintarkastajan määräämistä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta.

AVIn määräys voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, ja se on voimassa siihen asti, kunnes yhteisölle on säädetyssä järjestyksessä valittu tilintarkastaja AVIn määräämän tarkastajan tilalle. AVI ei voi antaa määräystä sen jälkeen, kun kyseistä tilikautta koskeva tilinpäätös on vahvistettu ja sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Edellä kerrottu koskee myös asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastajaa, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa.

Hakemuksen tekeminen

Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan määräämistä haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Hakemuksen liitteet:

 • yhteisön alle kolme kuukautta vanha rekisteriote
 • jäljennös voimassaolevasta yhtiöjärjestyksestä tai voimassaolevista säännöistä
 • selvitys hakijan osakkuudesta tai jäsenyydestä yhteisössä (esimerkiksi osakeluettelo tai jäsenluettelo)
 • yhteisön hallituksen puheenjohtajan nimi ja osoitetiedot, mikäli ne eivät ilmene rekisteriotteesta
 • jäljennös sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa tilintarkastajan valitsemista on vaadittu
 • jäljennös kokouskutsusta, mikäli tilintarkastajan valitsemista on vaadittu yhteisön ylimääräisessä kokouksessa
 • ehdotus tilintarkastajaksi tai toiminnantarkastajaksi, ja ehdotetun tilin- tai toiminnantarkastajan kirjallinen suostumus tehtävään
 • selvitys ehdotetun toiminnantarkastajan kelpoisuudesta tehtävään
 • hakijan yhteystiedot
 • mahdollisen asiamiehen valtakirja.

Tilintarkastajan määräämistä koskevan päätöksen suoritemaksu on 250 euroa (vuosina 2018-2020). Suoritemaksusta vastaa hakija.

Hakemalla henkilöhausta asiasanalla  "yhteisöoikeudelliset asiat" löydätte kaikki kyseisiä asioita eri aluehallintovirastoissa hoitavat henkilöt.

 

Päivitetty