Toimenpidepyynnöt kilpailulain vastaisesta toiminnasta

Kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja voi tehdä aluehallintovirastolle (AVI) vapaamuotoisen toimenpidepyynnön epäillystä kilpailulain vastaisesta toiminnasta. Asian arvioimista ja selvittämistä varten toimenpidepyynnössä on tarpeen tuoda esiin seuraavat asiat:

  • toimenpidepyynnön tekijän yhteystiedot;
  • millä tavalla kilpailua toimenpidepyynnön tekijän mielestä rajoitetaan ja mikä taho toimii kilpailua rajoittavana osapuolena;
  • mitä tuotetta tai palvelua epäilty kilpailunrajoitus koskee ja miten hyödykkeen markkinat voidaan määritellä alueellisesti;
  • millaisia haittavaikutuksia kilpailunrajoituksesta aiheutuu ja mihin tahoon ne kohdistuvat;
  • onko kilpailua rajoittava osapuoli mahdollisesti perustellut rajoitusta jollakin tavalla;
  • millainen markkinaosuus kilpailua rajoittavalla osapuolella ja tästä haittaa kärsivällä osapuolella on;
  • jäljennös asiakirjoista ja muusta materiaalista, jolla toimenpidepyynnön tekijän mielestä on merkitystä asian selvittämisessä;
  • onko asia vireillä tai onko sitä käsitelty muussa viranomaisessa.

Ennen varsinaisen toimenpidepyynnön tekemistä on suositeltavaa ottaa joko puhelimitse tai sähköpostilla yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon tai aluehallintovirastoon muun muassa viranomaisten toimivallan ja asian merkittävyyden selvittämiseksi.

Toimenpidepyyntöjen käsittely

Kilpailunrajoitusten tutkiminen edellyttää yleensä laajoja selvityksiä. Toimenpidepyynnön käsittely nopeutuu, jos AVI saa jo toimenpidepyynnössä mahdollisimman täydelliset tiedot kilpailunrajoituksen toteuttamistavasta, osapuolista ja rajoituksen vaikutuksista markkinoilla.

Toimenpidepyynnöt ovat julkisuuslainsäädännön perusteella julkisia. Viranomaisten tulee siis pyydettäessä antaa kenelle tahansa tieto toimenpidepyynnöstä ja siihen liittyvistä asiakirjoista. Asiakirjojen julkisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että luovuttaisiin eteenpäin liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja. Toimenpidepyyntöön olisikin hyvä lisätä jo alun perin tieto siitä, mitkä tiedot toimenpidepyynnön tekijä itse katsoo liikesalaisuuksiksi.

Myös toimenpidepyynnön tekijän henkilöllisyys on pääsääntöisesti julkinen tieto. Henkilöllisyys voidaan salata vain, jos siihen on erityisiä syitä, kuten erittäin tärkeä yleinen tai yksityinen etu. Esimerkiksi kartellitutkimuksiin liittyvien yllätystarkastusten valmistelu voi muodostaa sellaisen erityisen syyn, jonka perusteella tieto toimenpidepyynnöstä ja sen tekijästä voidaan pitää ainakin selvitysten alkuvaiheessa salaisena.

Toimenpidepyyntöjen ratkaisut

Toimenpidepyynnön käsittelyn jälkeen AVI lähettää asiasta oman selvityksensä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Asian käsittely ja sen lopullinen ratkaisu on yksilöllinen, mutta käsittely saattaa kilpailunrajoitustapauksen luonteesta johtuen kestää jopa vuosia.

Kilpailuviranomaisten tavoitteena on puuttua ensi sijassa kansantalouden kannalta olennaisiin, taloudelliselle kilpailulle vahingollisiin kilpailunrajoituksiin. Kaikkia viranomaisten tietoon saatettuja kilpailunrajoitusepäilyjä ei siksi voida selvittää yhtä perusteellisesti, jolloin prosessin kestoaika saattaa olla myös lyhyt.

Päivitetty