Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

17.12.2019

Mieslahden kaivokselle ympäristö- ja vesitalouslupa (Pohjois-Suomi)

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristö- ja vesitalousluvan Paltamon kuntaan suunnitellun Mieslahden kaivoksen toimintaan. Pyyntö ympäristönsuojelulain mukaisesta oikeudesta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta on pääosin hylätty.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike (ent. Mondo Minerals B.V. Branch Finland) hakemuksesta antamallaan päätöksellä nro 157/2019 myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Paltamon kuntaan suunnitellun Mieslahden kaivoksen toimintaan. Lupa koskee yhteensä enintään 500 000 tonnin vuotuista talkkimalmin, mineraalien ja sivukiven louhintaa avolouhoksesta, sivukiven varastointia ja murskausta, kaivannaisjätteiden käsittelyä ja loppusijoittamista jätealueelle sekä kaivokseen kertyvien ja kaivoksen toiminta-alueella muodostuvien vesien johtamista puhdistamisen jälkeen kaivosvesien purkuputkella Oulujärven Mieslahteen. Aluehallintovirasto on hakemuksesta määrännyt käsiteltyjen jätevesien päästölähteen ympäristön 100 metrin säteeltä purkuputken suusta ns. sekoittumisvyöhykkeeksi, jossa nikkelin pitoisuus saa ylittää ympäristönlaatunormin.

Päätöksellä on myönnetty kaivosvesiputken rakentamista varten pysyvä käyttöoikeus yhden yksityisen kiinteistön maa-alueeseen ja osakaskunnan vesialueeseen. Muutoin kaivosvesiputki on suunniteltu kaivospiirin ulkopuolella sijoitettavaksi tiealueelle.

Aluehallintovirasto on samalla päätöksellä myöntänyt vesitalousluvan kaivoksen pohjaveden pumppaamiselle avolouhoksesta. Mondo Mineralsille on lisäksi myönnetty vesilain mukainen oikeus muuttaa kaivosalueella kahden lähteen ja noron luonnontilaa.

Kaivosvesien purkuputken rakentaminen voidaan aloittaa lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. Muilta osin hakijan pyyntö aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta on hylätty.

Päätös ei oikeuta malmin rikastamiseen Mieslahden kaivoksella, sillä hakemuksen mukaan malmi kuljetetaan muualle rikastettavaksi.

Pilaantumisen estämistä, luonnonolosuhteiden huomioon ottamista ja tarkkailua koskevat määräykset

Päätöksen määräykset koskevat mm. vesistöön ja ilmaan johdettavia päästöjä, melun rajoittamista ja jätteiden käsittelyä. Lisäksi rauhoitettujen ja suojeltujen lajien (esim. valkovuokko, liito-orava ja viitasammakko) vuoksi on määrätty rajoituksia rakentamiselle ja kaivostoiminnalle.

Luvansaaja on muuttanut kaivoshankkeen lupakäsittelyn aikana kaivosvesien purkupaikan sijaintia Pitkänperän lahdesta Mieslahteen. Päätöksessä on annettu yksityiskohtaiset lupamääräykset mm. vesien käsittelystä ja pitoisuuksien raja-arvoista. Kaivoksen rakentamisen alussa vedet saadaan johtaa Pitkänperän pohjukkaan, joka on tiukasti suojellun viitasammakon elinpiiriä, mutta vedet on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa johdettava purkuputken kautta Mieslahteen. Päästöt eivät estä Mieslahden nykyisenkaltaista virkistyskäyttöä tai muuta vedenkäyttöä.

Päätöksessä on määrätty hakemuksessa alun perinkin kampanjaluonteiseksi suunnitellun kaivostoiminnan toiminta-ajoista. Kaikki melua ja tärinää aiheuttava toiminta on lupamääräyksin rajoitettu mm. kesälomakauden, viikonloppujen ja yöajan ulkopuolelle vaikutusalueen asutuksen ja erityispiirteiden vuoksi. Lisäksi päästöjä on määrätty rajoittamaan teknisin keinoin. Toiminnasta aiheutuvalle melutasolle on määrätty raja-arvot.

Lupapäätöksessä on lisäksi mm. sivukivialuetta koskevat määräykset. Päätöksessä on määrätty kaivoksen tarkkailuun lisättäväksi mm. kaivosvesiputken lähialueen lähdekaivojen tarkkailu ja pölyn leijumamittaus.

Päätöksessä on otettu myös kanta aluehallintovirastossa yhtä aikaa vireillä olevan KaiCell Fibers Oy:n biojalostamon mahdollisiin yhteisvaikutuksiin. Kaivoksen ja biojalostamon ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien eri toimintojen yhteisvaikutusta ei ole pidetty sellaisina, että hakemukset olisi käsiteltävä ja ratkaistava samanaikaisesti.

Vakuudet ja korvausmääräys

Luvansaaja on määrätty asettamaan kaivannaisjätealueen sulkemisen varmistamiseksi 447 000 euron vakuus. Lisäksi luvansaajan on asettava 30 000 euron vakuus, jos kaivosvesien purkuputken rakentamisen aloitetaan muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksen ainoa korvausmääräys koskee käyttöoikeutta kaivosvesien purkuputken rakentamiseen toisen maa-alueelle. Aluehallintovirasto ei ole määrännyt luvansaajaa maksamaan vuotuista kalatalousmaksua tai korvausta vesialueen omistajalle, sillä kaivoksen jätevesien vaikutusten on arvioitu jäävän vähäisiksi.

Päätökseen voi tutustua internetissä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Päätös on nähtävillä Paltamon kunnassa 17.12.2019–16.1.2020. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 16.1.2020 saakka.

Lisätietoja          Ympäristöylitarkastaja Tarja Savela, puh. 0295 017 667

Ympäristöneuvos Riitta Riihimäki, puh. 0295 017 665

Jakelu                                 MEDIA

 


Päivitetty