Terveydensuojelu

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa kuntien terveydensuojeluviranomaisten suorittamaa valvontaa sekä valvoo terveydensuojelua toimialueellaan. Tämän lisäksi AVI arvioi kuntien laatimat terveydensuojelun valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista sekä antaa tarvittaessa alueellisia määräyksiä terveydellisen haitan poistamiseksi tai sen syntymisen ehkäisemiseksi.

Terveydensuojeluvalvonnan tavoitteena on ehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa ihmisille terveyshaittaa. Terveydensuojelusta säädetään terveydensuojelulailla.  

Terveydensuojelun tehtävät koskevat laajasti ihmisen elinympäristöjä ja niissä esiintyviä biologisia, fysikaalisia tai kemiallisia haittatekijöitä. Terveydensuojeluvalvonnan osa-alueita ovat mm.

 • asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveellisyyden valvonta (mm. sisäilman laatu, radon, melu ja vahinkoeläimet);

 • talous- ja uimaveden sekä uima-allasveden laatu (sisältää myös vesilaitosten ja yleisten uimarantojen sekä allasympäristön terveydelliset olosuhteet);

 • talousvettä toimittavien laitosten hyväksyminen toimintaansa;

 • ilmoituksenvaraiset huoneistot, mm.:

  • julkinen majoitushuoneisto

  • yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, uimala ja uimaranta

  • koulu tai oppilaitos, opetuksen järjestäminen sekä kerho, päivä-, lasten- ja vanhainkoti

  • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö sekä vastaanottokeskus

  • solarium, tatuointi, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai -hoitoa

  • muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjämäärä ja toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

  • talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole omaa vedenottoa tai vedenkäsittelyä

  • talousveden käyttö osana julkista tai kaupallista toimintaa (toimija ei ole talousvettä toimittava laitos)

  • yhteisessä käytössä oleva vedenottamo tai vesisäiliö (vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 m3/vrk);

 • hautaamiseen liittyvät terveydellisetolosuhteet;

 • jätteiden ja jätevesien yleiset vaatimukset ja haittojen ennaltaehkäisy sekä torjunta;

 • yleisten alueiden, rakennusten ja laitosten sekä suurten yleisötilaisuuksien terveydelliset olosuhteet;

 • häiriötilanteisiin varautuminen terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi sekä häiriöstä toipumisen nopeuttamiseksi.

Valvontaviranomaiset

Terveydensuojelua toteutetaan usealla eri viranomaistasolla. Päävastuu terveydensuojelun toteuttamisesta käytännössä on kuitenkin kunnilla.

Kunnat vastaavat terveydensuojeluun liittyvästä ohjauksesta ja valvonnasta laatimansa valvontasuunnitelman mukaisesti sekä kansalaisilta saapuneiden yhteydenottojen, ilmoitusten sekä valitusten perusteella.

Aluehallintovirasto  

 • Ohjaa ja valvoo terveydensuojelua alueellaan sekä toimialansa valmiussuunnittelua voimassa olevan strategia-asiakirjan ja tulossopimuksen sekä lainsäädännön mukaisesti. AVI arvioi kuntien terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista sekä raportoi keskusvirastoille terveydensuojeluvalvonnan toteutumisesta alueellaan.

 • Toimii kunnallisten terveydensuojelua tekevien valvojien tukena antaen heille ohjausta ja tulkinta-apua sekä järjestämällä työnohjauspäiviä.

 • Antaa tarvittaessa alueellaan määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveydellisen haitan poistamiseksi tai sen syntymisen ehkäisemiseksi. 

 • Seuraa talousveden laatuvaatimusten täyttymistä alueellaan ja voi hakemuksesta myöntää talousvettä toimittavalle laitokselle taikka veden käyttäjän omilla laitteilla otetun talousveden omistajalle määräaikaisen luvan poiketa talousveden kemiallisista laatuvaatimuksista. Poikkeuslupahakemuksessa esitettävät tiedot on kirjattu talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (STMa 1352/2015).

 • Antaa lausuntoja mm. ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä terveysvaikutusten osalta, vesienhoidon suunnitelmista, pohjavesien suojelusuunnitelmista, kaavasuunnitelmista ja lainsäädäntöluonnoksista, ympäristölupahakemuksista sekä tarvittaessa talousvettä toimittavaa laitosta koskevista hakemuksista ja näiden valvontatutkimusohjelmista.

 • Tarkastaa ja laatii vuosittain yhteenvedon alueensa  EU-talousvesilaitosten valvontatutkimusten tuloksista sekä yleisten uimarantojen uimarantaluetteloista ja valvontatiedoista Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle (THL).

 • Käsittelee kunnallisen terveydensuojeluvalvontaviranomaisen toiminnasta tehdyt kantelut.

 • Osallistuu valtakunnallisen ohjeistuksen valmisteluun ja vastaa toimeenpanosta alueellaan.

AVIssa terveydensuojeluvalvontaa tekevät ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajat.

Keskusvirastona toimii Sosiaali- ja Terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Valvira ohjaa terveydensuojeluvalvontaa valtakunnallisesti ja laatii terveydensuojelun valtakunnallisen valvontaohjelman, joka on osa ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmaa.

Terveydensuojelun yleisen suunnittelun ja valvonnan ylin johto ja ohjaus kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle (STM).

Tietoa alueelta

Terveydensuojeluasioita Itä-Suomen aluehallintovirastossa hoitavat:

ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Lari Hölttä, puh. 029 501 6826

ylitarkastaja Matti Koskela, puh. 0295 016 913

ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Kaarina Lyytinen,  puh. 0295 016 096

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Ohjaus ja valvonta Itä-Suomessa

Valvontasuunnitelmien ja niiden toteumien arviointi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on arvoinut kunnallisten valvontayksiköiden vuoden 2012 valvontasuunnitelmat ja laatinut yhteenvetoraportin kunnallisten valvontayksiköiden toteuman arvioinneista vuosilta 2011-13.

Asumisterveys

Esimerkkikuvaus sisäilmaongelman käsittelystä koulurakennuksessa.


Päivitetty

lait ja asetukset

Yleinen terveydensuojelu ja ilmoituksenvarainen toiminta

Talousvesi

Uimarannat ja uimavesi

Uima-allasympäristö ja allasvesi

Epidemiat

Säteily

Laivatarkastukset