Riskiarvio

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan keskeiseksi elementiksi on uuden lainsäädännön myötä nostettu riskiperusteisuus.  Riskiperusteisuus ohjaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntatoimia aina ylikansalliselta tasolta yksittäisten ilmoitusvelvollisten tasolle.

Ilmoitusvelvollisen toiminnassa riskiperusteisuudella tarkoitetaan sitä, että ilmoitusvelvolliset tunnistavat, arvioivat ja ymmärtävät ne rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit, joille ne omassa toiminnassaan altistuvat, ja mitoittavat lain edellyttämät estämistoimenpiteet tunnistamiensa riskien mukaan.

Ilmoitusvelvollisen riskiarvio

Riskiperusteisen toiminnan perustana on ilmoitusvelvollisen tekemä, sen omaa toimintaa koskeva riskiarvio. Laki edellyttää, että ilmoitusvelvollinen laatii riskiarvion rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Riskiarvion on oltava valmiina 31.12.2017. Riskiarvio on päivitettävä säännöllisesti. Riskiarvio ja siihen tehtävät muutokset on toimitettava toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle vain tämän pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä.

Riskiarvion tarkoituksena on saada kukin ilmoitusvelvollinen ymmärtämään, miksi sen toiminta kuuluu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi säädetyn lainsäädännön piiriin. Riskiarvio auttaa ilmoitusvelvollista suunnittelemaan omat toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvonnan niin, että ne ovat oikeasuhteiset toimintaan kohdistuvaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiin nähden. Rahanpesulain soveltamisalaan kuuluu hyvin erilaisia toimijoita, joihin kohdistuvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit vaihtelevat suuresti. Tarkoituksena on välttää turhan raskaita menettelytapoja silloin, kun riski on pieni, ja toisaalta varmistua siitä, että menettelytavat ovat riittävät silloin, kun riski on suuri.

Aluehallintovirasto on laatinut ilmoitusvelvollisten käyttöön riskiarvion laadintaa koskevan ohjeen, jossa on yksityiskohtaisemmin perehdytty riskiperusteiselle toiminnalle ja riskiarviolle asetettuihin edellytyksiin. Kyse ei kuitenkaan ole mallilomakkeesta riskiarvion laatimiseksi.

Ohje - ilmoitusvelvollisen riskiarvion laatiminen

Valvojakohtainen riskiarvio

Aluehallintoviraston on laadittava sen valvomia ilmoitusvelvollisia koskeva riskiarvio, jota hyödynnetään valvontaa suunniteltaessa. Riskiarviota laatiessaan aluehallintoviraston tulee huomioida:

1) komission laatima Euroopan unionin laajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio ja sen osoittamat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit (katso Muualla verkossa);

2) kansallinen riskiarvio ja sen osoittamat kansalliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit;

3) sen valvomaa toimialaa koskevat ilmoitusvelvollisten ja niiden asiakkaisiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit.

Riskiarviosta julkistetaan yhteenveto, jota myös ilmoitusvelvolliset voivat hyödyntää omaa riskiarviota laatiessaan. Toisaalta valvojakohtaisessa riskiarviossa käytettävää tietoa eri toimialoihin kohdistuvista riskeistä saadaan ilmoitusvelvollisten omista riskiarvioista sekä valvonnan kautta.

Riskiarvion yhteenveto - ESAVI

Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio

Kansallisessa riskiarviossa on puolestaan tunnistettava ja arvioitava Suomen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä.  Kansallisessa riskiarviossa tulee huomioida Euroopan komission laatima ylikansallinen riskiarvio. Kansallisen riskiarvion tarkoituksena on mm. antaa toimivaltaisille valvontaviranomaisille, asianajajayhdistykselle ja ilmoitusvelvollisille tietoa riskiarvion laatimisen tueksi.

Sisäministeriö koordinoi kansallista riskiarviotyötä ja julkistaa riskiarvion yhteenvedon. Ennen yhteenvedon valmistumista ilmoitusvelvolliset voivat hyödyntää Poliisiammattikorkeakoulun julkaisemaa tutkimusta kansallisista riskeistä (katso Muualla verkossa).

 

YHTEYSTIEDOT:

Sähköpostiosoite: rahanpesu(a)avi.fi

Helsingin toimipaikka
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki
Postiosoite: Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna

Puhelinvaihde 0295 016 000
Faksi 09 6150 0529

 

 

Päivitetty