Rahanpesun valvontarekisteri

Rekisteröidy rahanpesun valvontarekisteriin osoitteessa  https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi

Ohje rekisteri-hakemuksen täyttämiseksi.

Testaa tästä oletko rekisteröitymisvelvollinen!

HUOM! Rahanpesun valvontarekisterihakemusten käsittely on ruuhkautunut poikkeuksellisen suuren hakemusmäärän takia. Mahdollisissa epäselvissä tilanteissa voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse rahanpesu(at)avi.fi.

Aluehallintovirasto ylläpitää rahanpesun valvontarekisteriä 1.7.2019 alkaen. Rahanpesulain mukaan niiden aluehallintoviraston valvomien ilmoitusvelvollisten, jotka eivät ole toimilupavalvottavia tai velvollisia rekisteröitymään valvontaviranomaisen ylläpitämään muuhun rekisteriin, on hakeuduttava uuteen valvontarekisteriin.

Rahanpesun valvontarekisteriin ilmoittautuminen koskee

 • oikeudellisia palveluita tarjoavia (pl. asianajajat), siltä osin kuin toimitaan asiakkaan puolesta tai lukuun kiinteistöjen tai liiketoimintayksikköjen myymiseen tai ostamiseen, erilaisten tilien tai varallisuuden hoitamiseen, yhteisöjen perustamiseen tai hallintaan, tai varojen järjestelyyn liittyen
 • kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavia
 • veroneuvontapalveluita tai verotukseen liittyvää tukea suoraan tai välillisesti tarjoavia
 • niitä rahoitus- tai sijoituspalveluita tarjoavia, jotka eivät ole Finanssivalvonnan valvottavia
 • tavarakauppiaita, jotka maksavat tai ottavat vastaan käteismaksuna vähintään 10 000 euroa yhtenä tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina
 • taidekauppiaita, jotka maksavat tai ottavat vastaan vähintään 10 000 euron maksuja yhtenä tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina (missä muodossa tahansa)
 • valuutanvaihtajia ja yrityspalveluiden tarjoajia, joiden tulee myös hakeutua uuteen rahanpesun valvontarekisteriin. Siirtymäaika nykyisissä valuutanvaihto- ja yrityspalvelurekistereissä olevilla on 31.12.2019 saakka.

Valvontarekisteriin hakeutuminen

Rahanpesun valvontarekisteriin hakeudutaan sähköisellä hakemuslomakkeella osoitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut.

Sähköiseen hakemuslomakkeeseen on merkitty pakolliset täytettävät kohdat ja lomake opastaa tietojen täyttämisessä. Laskun viitetiedot -kohta on pakollinen ja siihen voi kirjoittaa esimerkiksi yrityksen viitteen omaa laskutusprosessia varten.

Rekisteröintihakemuksen tavoitteellinen käsittelyaika on kaksi viikkoa. Käsittelyaikaan vaikuttavat mahdolliset ruuhkat sekä mahdollisesti tarvittavien lisäselvitysten toimittaminen.

Rekisteröitymisestä rahanpesun valvontarekisteriin veloitetaan valtioneuvoston asetuksen mukainen suoritemaksu. Rekisteröinnin suoritemaksun sekä muiden rahanpesulain mukaisten suoritteiden suuruus on tarkistettavissa aluehallintoviraston verkkosivulta http://www.avi.fi/web/avi/asiointi-maksut (kohta 1.4 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaiset suoritteet).

Rekisteröitymismaksu laskutetaan erikseen. Rekisteröintimaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman erillistä päätöstä.

Rekisteriin merkittävät tiedot

Yritykset ilmoittavat rahanpesun valvontarekisteriin rahanpesulain mukaisesti seuraavat tiedot:

 • yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus sekä toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste ja rekisteröinnin päivämäärä sekä jokaisen toimipaikan käyntiosoite, jossa toimintaa harjoitetaan;
 • oikeushenkilön toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste ja rekisteröinnin päivämäärä sekä jokaisen toimipaikan käyntiosoite, jossa toimintaa harjoitetaan;
 • harjoitettu elinkeinotoiminta, jonka perusteella hakija on ilmoitusvelvollinen.

Valuutanvaihtajien ja yrityspalvelujen tarjoajien osalta vastuuhenkilöiden luotettavuuden arvioimiseksi ilmoitetaan edellä mainittujen tietojen lisäksi yrityksen vastuuhenkilötiedot

 • toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa, hallituksen jäsenten ja varajäsenten, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsenten ja varajäsenten, vastuunalaisten yhtiömiesten sekä muiden ylimpään johtoon kuuluvien samoin kuin sen, jolla on suoraan tai välillisesti enemmän kuin 25 prosenttia osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai määräämisvalta muussa yhteisössä täydellinen nimi ja henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika.

Rekisterinpitäjä (AVI) merkitsee rekisteriin

 • yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai oikeushenkilölle määrätyt hallinnolliset seuraamukset sekä sellaiset kehotukset ja kiellot, joiden tehosteeksi on asetettu uhkasakko;
 • rekisteristä poistamisen syyn ja ajankohdan.

Valvontarekisteri perustuu EU:n neljänteen rahanpesudirektiiviin ja sen pohjalta säädettyyn lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017, jäljempänä rahanpesulaki). Lain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia.

Tehoa rahanpesun valvontaan

Ilmoitusvelvollisten rekisteröityminen rahanpesun valvontarekisteriin tehostaa valvontaviranomaisena toimivan Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontatyötä. Se myös tehostaa aluehallintoviraston ja sen valvottavien välistä yhteydenpitoa koskien ohjeistusta sekä tietojen ilmoittamista ja keräämistä.

Ilmoitusvelvollisuus on säädetty elinkeinonharjoittajille, joilla normaalin toimintansa puitteissa on mahdollisuus havaita rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin. Ilmoitusvelvolliset ovat avainasemassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä, sillä heidän avullaan viranomaisilla on parhaat mahdollisuudet saada tietoa epäilyttävistä liiketoimista.

Edunsaajien rekisteröinti kaupparekisteriin

Tiesitkö, että yritysten täytyy 1.7.2019 alkaen myös ilmoittaa edunsaajansa kaupparekisteriin? Lue lisää edunsaajien rekisteröinnistä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) verkkosivuilta osoitteesta www.prh.fi/edunsaajat

Yhteystiedot

ylitarkastaja Marian Jecu, puh. 0295 016 632

tarkastaja Karoliina Könnilä, puh. 0295 016 647

 

Päivitetty

Oikopolut