› Graafinen versio

Peruspalvelujen arviointi

Aluehallintovirasto (AVI) arvioi ja seuraa nuorisotoimen peruspalvelujen alueellista ja yhdenvertaista toteutumista. Arviointikohteet ja kriteerit suunnitellaan ja sovitaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön kanssa. Peruspalvelujen arviointi toteutetaan joka toinen vuosi.

Nuorisotoimen vuoden 2019 arviointikohteena on nuorille suunnattujen palveluiden riittävyys kunnassa. Kuntiin lähetettävän kyselyn vastaajaksi on määritelty monialainen yhteistyöverkosto, mikä perustuu vuonna 2017 voimaan tulleeseen nuorisolain (1280/2016) 9 §, jonka mukaan kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkostoille lähetettävällä kyselyllä selvitetään kunnan monialaisen yhteistyöverkoston näkemystä nuorille suunnatuista palveluista ja niiden riittävyydestä kussakin kunnassa. Arviointikohde tukee hallitusohjelman kirjauksia nuorten palveluiden vaikuttavuuden, mittareiden, arvioinnin ja tutkimuksen varmistamisesta.

Kysely tehdään yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston, opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtion nuorisoneuvoston kanssa. Valtion nuorisoneuvosto selvittää nuorten kokemuksia palvelujen riittävyydestä Nuorisobarometriin 2020, jonka tuloksiin peruspalveluiden arvioinnin tuloksia voidaan verrata. Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointikyselyn vastaamisaika on 1.11.2019 – 15.1.2020.

Tietoa alueelta

Peruspalvelujen arviointi - Lappi

Lapin arviointiraportti vuodelta 2017 (www.patio.fi)

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, puh. 0295 017 393

Sähköpostiosoiteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Oikopolut

muualla verkossa