Perintä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) ylläpitää rekisteriä perintätoiminnan harjoittajista ja valvoo valtakunnallisesti, että rekisteriin merkityt noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa.

Perintätoimintaa saa harjoittaa vain sellainen elinkeinonharjoittaja, joka on rekisteröity perintätoiminnan harjoittajaksi. Elinkeinonharjoittajan on tehtävä ilmoitus AVIlle rekisteriin merkitsemistä varten, jos se aikoo harjoittaa perintätoimintaa. Perintätoiminta ilman rekisteröintiä on lainvastaista. Saadessaan tiedon tällaisesta toiminnasta, AVI kieltää toiminnan.

Perintätoiminnalla tarkoitetaan

  1. saatavien perintää toisen lukuun
  2. omien saatavien perintää tapauksissa, joissa on ilmeistä, että saatavat on otettu vastaan yksinomaan perintätarkoituksessa.

Perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti  suorittamaan erääntynyt velkojan saatava.

Rekisteröitymisvelvollisuutta ei ole muun muassa, jos

  • velkoja perii omia saataviaan
  • velkoja perii samaan konserniin kuuluvan yhteisön saatavia
  • perintätoiminta on satunnaista, eikä sitä markkinoida
  • toiminnan valvonta on muulla tavoin järjestetty: esimerkiksi luottolaitokset, rahasto- ja vakuutusyhtiöt sekä asianajajat

AVI ei valvo velkojan omaa perintää, ulosottoperintää tai saatavan perimistä tuomioistuimessa. AVI ei ratkaise mahdollisia asiaan liittyviä yksityisoikeudellisia vaatimuksia: esimerkiksi vaatimusta alentaa perintäkuluja, ottaa kantaa sopimuksen pätevyyteen tai vahingonkorvaus-vaatimukseen. Yksityisoikeudellisten vaatimusten käsittely kuuluu yleisten tuomioistuimien toimivaltaan.   

Myös kuluttajariitalautakunta voi antaa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa ratkaisusuosituksen. Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan selvittääkseen asiaa.

 

YHTEYSTIEDOT:

  • Tiedustelut ja kyselyt: elinkeinot.etela@avi.fi
  • Virallinen sähköposti: kirjaamo.etela@avi.fi

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita.  Suojattu sähköposti

Hämeenlinnan päätoimipaikka
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Birger Jaarlin katu 15
PL 150, 13101 Hämeenlinna

Helsingin toimipaikka
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ratapihantie 9, Helsinki                                                                                                                                                                                               

Viraston puhelinvaihde, puh. 0295 016 000
Faksi 0295 016 661

Ryhmänvetäjä, ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén, puh. 0295 016 029
Ylitarkastaja Matti Laiho, puh. 0295 016 546
Ylitarkastaja Seela Saraniva, puh. 0295 016 680
Ylitarkastaja Jouni Kiviniemi, puh. 0295 016 627

Rekisteröintiasiat:
Ylitarkastaja Sinikka Laaksonen, puh. 0295 016 573
Tarkastaja Tiina Pekala, puh. 0295 016 182

Tietoa alueelta


Päivitetty