› Graafinen versio

Palvelujen tuottajan velvollisuudet

Kaikkien palveluntuottajien, joilla on lupa tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on annettava vuosittain toiminnastaan toimintakertomus lupaviranomaiselle. Lupaviranomainen on pääsääntöisesti oman alueen aluehallintovirasto, mutta silloin, kun palvelujen tuottajalla on toimintayksiköitä useamman aluehallintoviraston alueella, on lupaviranomaisena Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Toimintakertomus annetaan sähköisesti ja erillinen pyyntö sen antamiseen lähetetään palvelujen tuottajalle sähköpostitse alkuvuodesta. Jokaisesta palvelujen tuottajan toimintayksiköstä on annettava erikseen oma toimintakertomuksensa. Toimintakertomus on annettava, vaikkei toimintayksikössä olisi ollut toimintaa toimintakertomusvuotena, jolloin toimintayksiköstä annetaan vain perustiedot (palvelujen tuottajan yhteystiedot sekä toimintayksikön osoite- ja muut yhteystiedot). Toimintakertomus annetaan myös toimintakertomusvuoden aikana lopettaneista ja keskeyttäneistä toimintayksiköistä.

Toimintakertomus annetaan sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa www.valveri.fi, jossa ovat myös ohjeet toimintakertomuksen antamiseen. Sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Verohallinnon Katso-tunnistella, josta tarkemmin www.vero.fi.

Palvelujen tuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta luvan myöntäneelle lupaviranomaiselle.

Mikäli palvelujen tuottajan toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, on niistä aina tehtävä luvanmuutoshakemus tai erillinen ilmoitus toimivaltaiselle lupaviranomaiselle.

Omavalvontasuunnitelma

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Valvira on antanut määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 6 §).

Tietoa alueelta


Päivitetty