Anniskelun omavalvonta

Anniskeluluvan saamisen yhtenä edellytyksenä on omavalvontasuunnitelma. Myös jo voimassa olevien anniskelulupien haltijoiden on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

Omavalvonnalla tarkoitetaan järjestelyä, jonka avulla varmistetaan, että elinkeinotoiminnassa toimitaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Omavalvontasuunnitelmassa pitää kuvata, mitkä ovat riskit alkoholilaissa tarkoitettujen haitallisten vaikutusten syntymiseen, miten lain noudattamista seurataan, miten kriittisten tilanteiden riskien hallinta toteutetaan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan.

Anniskelupaikoissa, joissa on voimassa oleva anniskelulupa ja joka on myönnetty ennen uuden alkoholilain voimaan tuloa, uuden lain mukainen omavalvontasuunnitelma pitää olla tehtynä 31.12.2018 mennessä.

Valvira ja aluehallintovirastot ovat yhteistyössä elinkeinon kanssa laatineet omavalvontasuunnitelman tekemistä varten lomakkeen, jonka huolellisella täyttämisellä ja päivittämisellä luvanhaltija voi toteuttaa omavalvontasuunnitelmalle asetetut velvoitteet.

Omavalvontasuunnitelma ja toimipaikkaa koskeva alkoholilaissa tarkoitettu lupa on pidettävä suunnitelmaa toteuttavan henkilökunnan ja valvontaviranomaisten saatavilla samoin kuin omavalvontasuunnitelman liitteenä oleva kirjanpito henkilökunnan alkoholilain mukaisesta osaamisesta. Kirjanpito voi perustua kopioihin luvanhaltijalle esitetyistä anniskelupasseista (tai muista todistuksista) tai luetteloon henkilöistä, jotka ovat esittäneet luvanhaltijalle anniskelupassin (tai muun pätevyyden osoittavan todistuksen).

Sosiaali- ja terveysministeriön alkoholilain valvonnasta 27.2.2018 antaman asetuksen mukaan omavalvontasuunnitelmaa koskevat seuraavat asiat:

Alkoholilain 56 §:ssä tarkoitetussa omavalvontasuunnitelmassa on oltava:
1) luvanhaltijan ja suunnitelman toimipaikan tiedot;
2) merkintä omavalvontasuunnitelman laatimispäivästä ja luvanhaltijan hyväksymisestä;
3) tieto luvanhaltijan määräämistä henkilöistä, jotka vastaavat alkoholilain 11 §:ssä tarkoitettujen
muutosten ilmoittamisesta, alkoholilain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten ja
tietojen hallinnasta ja toimittamisesta lupaviranomaiselle sekä omavalvontasuunnitelman yleisestä
toteuttamisesta ja noudattamisesta;
4) selvitys siitä, miten henkilökunnan alkoholilain 57 §:ssä tarkoitettu osaaminen varmistetaan
ja miten koulutusta ja osaamista koskeva kirjanpito on järjestetty;
5) selvitys siitä, miten luvanhaltija ja omavalvontasuunnitelman toteuttamisesta vastaava henkilö
seuraavat omavalvontasuunnitelman ja henkilökunnalle annettujen määräysten noudattamista.

Luvanhaltijan on myös esitettävä suunnitelma kriittisten tilanteiden ja viranomaisten esittä-
mien huomioiden johdosta toteutettavista toimista, omavalvontasuunnitelman toimeenpanon
vuosittaisesta arvioinnista sekä sen ajan tasalla pitämisestä. Jos omavalvontasuunnitelmaa muutetaan,
muutoksen ajankohta on voitava jälkikäteen selvittää.

Omavalvontasuunnitelma ja toimipaikkaa koskeva alkoholilaissa tarkoitettu lupa tai hyväksyminen
on pidettävä suunnitelmaa toteuttavan henkilökunnan ja valvontaviranomaisten saatavilla.

Alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelmassa on oltava:
1) kuvaus alkoholijuomien varastoinnista ja varastotiloista;
2) kuvaus anniskelupaikan toiminta-ajatuksesta ja tarvittaessa siihen ja anniskelupaikan sijaintiin
liittyvistä valvonnan painotuksista ja riskeistä;
3) kuvaus luvanhaltijan määräämistä vastaavan hoitajan tai muun tehtävään nimetyn henkilön
tehtävistä sekä henkilökunnan määrää ja tehtäviä koskeva suunnitelma alkoholilain 35—38
§:ssä säädettyjen kieltojen ja velvoitteiden noudattamisen valvonnasta sekä järjestyksenvalvonnasta
anniskelualueella anniskeluajan aikana;
4) kuvaus vähittäismyyntitoiminnan järjestämisestä sekä kassa- ja myyntijärjestelyjen toteuttamisesta,
jos anniskelupaikassa harjoitetaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä.

Alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelmassa on lisäksi oltava:
1) luvanhaltijan määrittelemä enimmäisluoton määrä ja luottomyynnin valvonta- ja toimintatavat,
jos alkoholijuomia myydään kuluttajalle velaksi muutoin kuin yleisesti käytettävällä luottolaitoksen
korttimaksulla tai maksusovelluksella taikka ohjelmapalvelun tai majoitushuoneen
yhteydessä;
2) luvanhaltijan määrittelemät suurimmat anniskeluannokset, jotka saadaan myydä yhdelle
asiakkaalle kerrallaan, jos sallittu annos on suurempi kuin neljä alkoholilain 41 §:n 3 momentissa
tarkoitettua perusannosta;
3) kuvaus alkoholilain 45 §:n 1 momentissa tarkoitetun asiakasmäärän seurannasta, järjestyksenvalvonnan
toteuttamisesta sekä järjestyksenvalvojille määrätyistä tehtävistä, jos anniskelua
jatketaan jatkoajalla.

 

Päivitetty