Käsittelyn oikeudelliset perusteet
 

Henkilötietojen käsittelyn yleiset oikeudelliset perusteet

Aluehallintovirastojen henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaiseen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen ja aluehallintovirastoille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen, jota täydentävät tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 1 ja 2 kohdan mukaiset perusteet. Siltä osin, kun kysymyksessä on aluehallintovirastolle laissa määrätty nimenomainen tehtävä, perustuu henkilötietojen käsittely yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiseen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Esimerkiksi tiettyjen henkilötietojen tallentaminen alkoholielinkeinorekisteriin alkoholilupahakemuksen käsittelyn yhteydessä, mikä perustuu aluehallintoviraston alkoholilain (1102/2017) 66 §:n mukaisiin velvoitteisiin.

Silloin kun asian käsittely edellyttää erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittelyä, käsittelemme niitä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 9 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaista yleistä etua koskevasta syystä kansallisen lainsäädännön nojalla, johon asian käsittelymme perustuu. Tätä perustetta täydentää tietosuojalain (1050/2018) 6 §:n 1 momentin 2 kohta.

Asiointisi yhteydessä voimme käsitellä henkilötietojasi noudattaaksemme hallintolain (434/2003) 8 §:n mukaista viranomaisen yleistä neuvontavelvoitetta. Sähköisen asioinnin yhteydessä voimme käsitellä henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 5-6 §:n sekä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisen mahdollisuuden hoitaa asiaasi sähköisten palvelukanavien kautta.

Aluehallintovirastojen tehtävistä on säädetty aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 §:ssä ja aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 2 §:ssä. Lisäksi tehtäviin kuuluvia tarkempia säännöksiä sisältyy useisiin erityislakeihin, joissa aluehallintovirastoille on annettu toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä.

 

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa