Kantelun seuraamukset

Mitä kantelusta voi seurata?

Aluehallintovirasto tarkastelee ja ottaa kantaa siihen, onko kantelun kohteena olevassa toiminnassa noudatettu lakia, hyvän hallinnon vaatimuksia tai muutoin menetelty asianmukaisesti. Jos näissä ilmenee huomautettavaa, aluehallintovirasto voi antaa hallinnollista ohjausta kantelun kohteelle.

Aluehallintovirasto voi:

  • saattaa kantelun kohteelle tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä
  • kiinnittää kantelun kohteen huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn
  • antaa kantelun kohteelle huomautuksen.

Aluehallintovirasto voi myös ottaa kantelussa esiin tuodun seikan käsiteltäväksi valvontamenettelyyn.

Mitä kantelusta ei voi seurata?

Kantelu ei ole muutoksenhakukeino, joten sen perusteella hallintotointa tai päätöstä ei voida muuttaa tai kumota.

Aluehallintovirasto ei voi:

  • kumota tai muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä
  • määrätä maksettavaksi korvauksia
  • määrätä kantelun kohdetta myöntämään tiettyä etua (esimerkiksi maksusitoumusta, toimeentulotukea, haettua lupaa yms.) tai suorittamaan tiettyä henkilöä koskevaa toimenpidettä (esimerkiksi hoitotoimenpidettä)
  • määrätä viranhaltijalle rangaistusta, irtisanoa viranhaltijaa tai antaa viranhaltijalle varoitusta
  • antaa virka- tai työsuhteeseen liittyviä määräyksiä.
Päivitetty

lait ja asetukset