Lupahakemuksen asiakirjat

Sähköinen asiointipalvelu otettu käyttöön vuonna 2017

Yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointipalvelu on tarkoitettu sekä aluehallintovirastojen että Valviran luvalla toimiville palveluntuottajille: sähköinen asiointi ohjaa hakemuksen toimivaltaisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sähköinen asiointi helpottaa hakijaa. Sähköisessä asioinnissa voi:

 • hakea uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
 • tehdä palvelutuotannon muutoksiin liittyviä, luvan muutosta koskevia hakemuksia
 • tehdä lupaan liittyviä ilmoituksia
 • tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen terveydenhuollon itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
 • seurata helposti hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn tilannetta.

Myös päätökset ja tiedot rekisteröinnistä tulevat sähköiseen järjestelmään.

Yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi Valvira.fi -palvelussa.
 

Lomakkeet

Jos sähköistä asiointipalvelua ei voida käyttää, silloin kirjalliset lupahakemukset lähetetään oman alueen aluehallintovirastoon. Yhteystiedot näet valitsemalla oikean yläkulman "valitse alue" -kartasta oman alueesi. Lupaa haettaessa lupahakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

1. Hakemus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen

 • Ennakonperintärekisteri
  Palvelun tuottajan tulee olla rekisteröitynyt ennakkoperintälaissa tarkoitettuun työnantajarekisteriin.
 • Potilasvahinkovakuutus
  Palvelun tuottajalla tulee olla voimassa oleva potilasvahinkovakuutus ennen toiminnan aloittamista.
 • Rikosrekisteriseloste lasten ja nuorten kanssa pysyväisluontoisesti työskenteleviltä, alle 6 kuukautta vanha
 • Alaikäisten henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaamiseksi ja heidän turvallisuutensa edistämiseksi, alaikäisten kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden rikostausta selvitetään. Kun palvelujen tuottajan palvelualaan kuuluu pysyväisluonteisesti ja olennaisesti ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa, hakemukseen tulee liittää rikosrekisteriseloste. Rikosrekisteriselosteen hankkiminen on henkilön itsensä tehtävä. Ote tilataan oikeusrekisterikeskukselta ja se on maksuton.


2. Liite "Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut" jokaisesta toimipaikasta

 • Toimipaikka,
  terveydenhuollon palveluja tuottavalla yksiköllä eli toimipaikalla tarkoitetaan sitä tilaa, jossa potilaita/asiakkaita fyysisesti hoidetaan.  Palvelun tuottajan toimipaikaksi lasketaan ns. omat tilat ja/tai toiselta terveydenhuollon palveluja tuottavalta yritykseltä vuokratut tilat. 

Mikäli palveluja tuotetaan ainoastaan potilaiden kotona/asiakkaiden tiloissa tai tuotettavat palvelut tuotetaan virtuaalisesti (puhelin- ja internet –palvelut), yrityksen toimipaikaksi merkitään toimisto, jossa hoidossa tarvittavat laitteet ja välineet sekä potilasasiakirjat säilytetään.

 • Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja vastaa tosiasiallisesti siitä, että annettaessa terveydenhuollon palveluja toiminta täyttää sille säädöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset.

Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain tarkoittama terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla, ottaen huomioon toiminnan luonne ja tarjottavat palvelut, on tehtävän menestykselliseen hoitamiseen soveltuva koulutus ja vähintään kahden vuoden työkokemus valmistumisen/erikoistumisen jälkeen tuotettavalta palvelualalta.  Työterveyshuollon kokonaispalvelua haettaessa terveydenhuollon palveluista vastaavalta johtajalta edellytetään työterveyshuollon erikoislääkärin pätevyyttä.

Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan tulee olla vähintään osa-aikaisessa palvelussuhteessa tai omistussuhteessa palveluja tuottavaan yritykseen.

 • Potilasasiamies

Palvelun tuottajalla tulee olla potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain edellyttämä potilasasiamies. Potilasasiamiehen tehtävänä on:

 • neuvoa potilaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • avustaa potilasta muistutuksen tekemisessä terveydenhuollon toimintayksikössä
 • tiedottaa potilaan oikeuksista
 • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Lainsäädännössä ei ole määritelty potilasasiamiehen koulutusvaatimuksia. Valittaessa yritykselle potilasasiamiestä, potilasasiamiehen riippumattomuuden ja puolueettomuuden toteutumiseen tulee kiinnittää huomiota. Jotta em. vaatimukset tulee ulkopuolisen arvion mukaan täytettyä, potilasasiamiehenä ei voi toimia henkilö, joka tuottaa palvelun, palvelun tuottajan puoliso tai muu lähiomainen, yrityksessä päättävässä asemassa oleva, tämän puoliso tai muu läheinen.

 • Toimintasuunnitelma,
  toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä ne terveydenhuollon palvelut, joita hakija aikoo antaa, asiakasryhmät, asiakasmäärä ja toiminnan laajuus siten, että lupaviranomainen voi hakemusta käsitellessään arvioida potilasturvallisuudelle asetettavien vaatimusten täyttymistä.

 

 • Henkilökunta,
  palvelun tuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämä, asianmukaisen koulutuksen saanut riittävä henkilökunta.

Tietoa alueelta

Yksityiset terveyspalvelut

Lupahakemukset tulee toimittaa seuraavasti:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Birger Jaarlin katu 15
PL 150
13101 HÄMEENLINNA

 

 • Lupa-asioiden keskimääräinen käsittelyaika Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on noin 2-3 kuukautta.

Päivitetty