› Graafinen versio

Löytötavaratoimistot

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo löytötavaratoimistoja. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI myöntää luvat löytötavaratoimiston pitämiseen.

Lupahakemuksesta tulee ilmetä

  • hakijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot;
  • löytötavaratoimiston toimipaikat ja niiden yhteystiedot;
  • löytötavaratoimiston vastaavan hoitajan nimi ja henkilötunnus tai, jos sitä ei ole käytettävissä, syntymäaika.

Lupa-asian käsittely on maksullinen (ks. Maksut).

Löytätavaratoimistoluvan myöntämisen edellytykset ovat seuraavat:

  • hakijalla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa;
  • hakija ei ole konkurssissa;
  • jos hakija on luonnollinen henkilö, hän on täysi-ikäinen eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu;
  • hakija on ilmoittanut löytötavaralaissa (21 § 2 mom.) säädetyt edellytykset täyttävän vastaavan hoitajan.

AVIn on kiellettävä löytötavaratoimiston pitäminen, jos sitä pidetään löytötavaralain vastaisesti ilman lupaa.

Löytötavaratoimiston vastaava hoitaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että löytötavaratoimistoa pidetään lainmukaisesti. Löytötavaratoimiston on salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä annettava aluehallintovirastolle valvontaa varten tarvittavat asiakirjat ja tiedot.

Jos löytötavaratoimisto tai vastaava hoitaja laiminlyö löytötavaralupalaista johtuvan velvollisuuden, AVI voi kehottaa löytötavaratoimistoa tai vastaavaa hoitajaa täyttämään velvollisuuden määräajassa. Jos laiminlyönnit ovat vakavia tai jos ne annetusta kehotuksesta huolimatta toistuvat, AVI voi osaksi tai kokonaan kieltää löytötavaratoimiston toiminnan määräajaksi, kuitenkin enintään kuudeksi kuukaudeksi. AVI voi tehostaa kieltoa tai kehotusta uhkasakolla.

YHTEYSTIEDOT:

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

Vaasan päätoimipaikka
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Wolffintie 35
PL 200
65101 Vaasa
Puhelinvaihde 0295 018 450
Faksi 06 3174 817

ylitarkastaja Heidi Turpela, puh. 0295 018 624

 

Päivitetty