Lääkehoito

AVI ohjaa ja valvoo hyvän lääkehoidon toteuttamista sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa ja sosiaalihuollon hoivapaikoissa.

Lääkehoito on osa terveydenhuollon toimintaa, jota toteuttavat ja josta vastaavat lääkehoidon koulutuksen saaneet terveydenhuollon ammattihenkilöt. He kantavat myös kokonaisvastuun lääkehoidon toteuttamisesta. Lääkehoidon toteutumista lääkehoitosuunnitelman mukaisesti valvovat terveydenhuoltoyksiköiden esimiehet. Lääkehoitosuunnitelman organisointi (laatiminen, toteuttaminen ja seuranta) kuuluu puolestaan sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikön johdolle.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on laatinut valtakunnallisen "Turvallinen lääkehoito" -oppaan lääkehoidon toteuttamisesta julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää lääkehoidon toteuttamisen periaatteet, selkeyttää lääkehoidon toteuttamiseen liittyvä vastuunjako ja määrittää vähimmäisvaatimukset, joiden tulee toteutua kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä.

Tietoa alueelta


Päivitetty