Kantelun tekeminen aluehallintovirastoon

Kuka voi tehdä kantelun?

Kantelun voi tehdä kuka tahansa. Sen voi tehdä itseään koskevasta asiasta, mutta kannella voi myös toisen puolesta.

Jos kantelu koskee toisen henkilön asiaa, kantelun tekijän tulee toimittaa valtakirja henkilöltä, jonka puolesta kantelu on tehty. Myös muu laillinen edustaja (esimerkiksi huoltaja tai edunvalvoja) voi kannella edustamansa henkilön puolesta sellaisessa asiassa, joka kuuluu edustajan tehtäviin. Kantelu voidaan tutkia, vaikka valtakirjaa ei toimiteta. Tällöin kantelija ei voi saada asiaa koskevia asiakirjoja eikä asiassa tehtyä päätöstä.

Kuinka kantelu tehdään?

Kantelu tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti suomeksi tai ruotsiksi. Aluehallintovirasto suosittelee, että kantelu tehdään lomakkeella, mutta sen voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Kantelussa tulee olla kantelijan yhteystiedot vastauksen saamiseksi. Kantelu tulee toimittaa aluehallintoviraston kirjaamoon. Sen voi lähettää aluehallintovirastoon kirjeitse tai suojattuna sähköpostina.

Kantelusta tulee käydä ilmi:

  • taho, jonka toimintaan kantelija on ollut tyytymätön
  • mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä kantelija pitää virheellisenä tai epäasianmukaisena
  • yllä mainitun menettelyn tai tapahtuman kuvailu lyhyesti ja selkeästi sekä kantelijan käsitys siitä, millä perusteella kyseinen menettely on ollut virheellistä
  • ajankohta, johon kantelu kohdistuu.

 

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa.


Päivitetty