Kantelun seuraamukset

Aluehallintoviraston ratkaisu on hallinnollista ohjausta sisältäen kannanoton siihen, onko kantelun kohteena olevassa toiminnassa noudatettu lakia ja hyvän hallinnon vaatimuksia tai muutoin menetelty asianmukaisesti.

 Kantelua ei tutkita, jos

 • kantelussa on kyse jo aiemmin hallintokanteluna tutkitusta asiasta eikä kantelussa ole esitetty mitään uutta asiaan vaikuttavaa
 • asia ei kuulu aluehallintoviraston toimivaltaan
 • asia on vanhentunut
 • asia on vireillä toimivaltaisessa viranomaisessa
 • asiassa voidaan hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin

Aluehallintovirasto voi kanteluun perehdyttyään todeta, että kantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin, jos

 • ei ole syytä epäillä lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden täyttämättä jättämistä

Mikäli asiassa ilmenee moitittavaa, aluehallintovirasto voi antaa hallinnollista ohjausta:

 • saattaa asianomaisen tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä
 • kiinnittää asianomaisen huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn
 • antaa asianomaiselle huomautuksen vastaisen varalle

Sellaisissa asioissa, joissa aluehallintovirasto toimii valvovana viranomaisena, aluehallintovirasto voi ottaa kantelussa esiin tuodun seikan käsiteltäväksi valvontamenettelyssä.

Kantelu ei ole muutoksenhakukeino eikä kantelun perusteella hallintotointa tai päätöstä voida muuttaa tai kumota.

Aluehallintovirasto ei voi:

 • kumota tai muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä
 • määrätä maksettavaksi korvauksia
 • määrätä kantelun kohdetta myöntämään tiettyä etua (esimerkiksi maksusitoumusta tai toimeentulotukea) tai suorittamaan tiettyä yksittäistä henkilöä koskevaa toimenpidettä (esimerkiksi hoitotoimenpidettä)
 • määrätä viranhaltijalle rangaistusta
 • antaa virka- tai työsuhteeseen liittyviä määräyksiä

Kustannukset

Kantelun tutkiminen aluehallintovirastossa on maksutonta ja päätös on maksuton.

Kanteluun annettu päätös

Kanteluun annettu päätös ja asiassa toimitetut asiakirjat ovat julkisia, jollei lainsäädännössä ole erikseen säädetty niiden olevan salassa pidettäviä. Salassa pidettäviä ovat esimerkiksi henkilön terveydentilaa, sosiaalihuollon asiakkuutta ja taloudellista tilaa kuvaavat asiakirjat. Aluehallintoviraston käsittelemistä kanteluista suurin osa sisältää salassa pidettäviä tietoja.

Valitusoikeus

Kanteluun annetusta päätöksestä ei voi valittaa.

Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet