Kantelut

Kantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle (tai nimenomaisen säännöksen perusteella kanteluita tutkivalle viranomaiselle) tehtyä ilmoitusta tai ilmiantoa virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Viranomainen voi kanteluun perehdyttyään antaa hallinnollista ohjausta sille taholle, jonka toiminnasta kantelussa on kyse.

Kanteluita tutkitaan useissa eri viranomaisissa. Kanteluita käsittelee aluehallintoviraston lisäksi mm. oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto). Lainsäädännössä on tarkemmin määritelty eri asioissa toimivaltainen viranomainen.

Aluehallintovirastolle voi tehdä kantelun seuraavissa asioissa:

 1. perhe- ja sosiaalipalvelut (lisää tietoa täältä)
 2. terveydenhuolto (lisää tietoa täältä)
 3. varhaiskasvatus, esiopetus, perus- ja lukio-opetus, taiteen perusopetus ja ammatillinen opetus (lisää tietoa täältä)
 4. kunnan ympäristöterveydenhuolto (elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja eläinsuojeluasiat) sekä yksityiset ja julkiset eläinlääkintäpalvelut
 5. muu kunnan toiminta (lainsäädännössä saattaa olla rajoitettu aluehallintoviraston toimivaltaa joltain osin)
 6. pelastuslaitoksen toiminta
 7. poronhoito (hallinnolliset asiat)
 8. talous- ja velkaneuvonta (kantelut, jotka koskevat aikaa ennen 1.1.2019.)
  Talous- ja velkaneuvonta-asioista voi kannella 1.1.2019 alkaen oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Pyydämme huomioimaan, että aluehallintovirastot eivät käsittele Kansaneläkelaitosta (Kelaa), Työ- ja elinkeinotoimistoja (TE-toimistoja) ja poliisia koskevia kanteluita/asioita.

Aluehallintovirastoon voi tehdä kantelun silloin, kun katsoo kantelun kohteena olevan organisaation tai henkilön menettelyn tai toiminnan olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelun voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnin perusteella.

Hallintolain nojalla kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Elinkeinovalvonta

Aluehallintovirasto valvoo myös elinkeinotoimintaa tietyiltä osin ja sille voi tehdä elinkeinonharjoittajan toiminnasta ilmoituksen, jonka perusteella aluehallintovirasto päättää valvontatoimenpiteistä. Edellä mainitut ilmoitukset eivät ole kanteluita. Käytä kiinteistönvälitysasioissa omaa ilmoitus/toimenpidepyyntö -lomaketta. Lomake löytyy sivulta Asioi verkossa > Lomakkeet >  kohdasta Elinkeinot > Kiinteistönvälitys

Aluehallintoviraston valvonta koskee seuraavia elinkeinoja:

 • kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välitys
 • perintätoiminta
 • panttilainauslaitosten toiminta
 • löytötavaratoimistojen toiminta
 • ravintoloiden anniskelu
 • kauppojen alkoholijuomien vähittäismyynti.

Kantelusivuston rakenne

Tässä kanteluosiossa kerrotaan kantelun tekemisestä aluehallintovirastoon. Kantelun tekemisestä saattaa olla kyseisen asiaryhmän omassa osiossa lisää sellaista tietoa, joka ei koske kaikkia kanteluita. Yllä olevassa luettelossa ja sivun oikeassa reunassa on linkit niihin asiaryhmiin, joiden osioissa on lisätietoa kantelun tekemisestä.

Tässä kanteluosiossa on kerrottu, miten kantelu tehdään, miten kantelua aluehallintovirastossa käsitellään ja mitä seuraamuksia kanteluun annetusta päätöksestä voi seurata kantelun kohteelle. Seuraamuksista kertovassa osiossa on kerrottu myös, mitä seuraamuksia kantelun kohteelle ei voi seurata.

 

Tietoa alueelta

 

 

 


Päivitetty