Julkaisut 2019

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2019

« Takaisin

Puolustusvoimien terveydenhuollon suunnitelmallinen valvonta vuosina 2016-2018

Puolustusvoimien terveydenhuollon suunnitelmallinen valvonta vuosina 2016-2018

Aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola
Terveydenhuollon ylitarkastaja Matti Vainiokangas

Aluehallintovirastojen julkaisuja 61/2019
ISSN 2343-3132
(Verkkojulkaisu),
ISBN 978-952-5900-45-3 (Verkkojulkaisu)

Oulu 2019

Lue julkaisu (pdf 2 100 kt)

Tiivistelmä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) toteutti yhteensä 23 suunnitelmalliseen valvontaan perustuvaa ohjaus- ja arviointikäyntiä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen terveysasemille vuosien 2016-2018 aikana. Osa käynneistä (5) toteutettiin yhteistyössä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) kanssa. Käynnit suoritettiin kaikille valvottaville terveysasemille. Valvirasta käynneille ja toiminnan arviointiin osallistuivat lakimies Leena-Maija Vitie ja ylitarkastaja Leena Kinnunen.

Varusmiesten terveydenhuollon järjestäminen kuuluu Pääesikunnan Logistiikkalaitokseen kuuluvalle Sotilaslääketieteen keskukselle (SOTLK) terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain mukaisesti. Lain 1.1.2016 voimaan tulleella muutoksella puolustusvoimien terveydenhuollon organisaatiovalvonta ja ohjaus säädettiin Valviran ja PSAVI:n tehtäväksi. Muutoksella pyrittiin yhdenmukaistamaan puolustusvoimien terveydenhuollon valvonta ja siihen liittyvä ohjaus muun muassa kunnallisen terveydenhuollon ohjauksen ja valvonnan kanssa.

Terveydenhuollon palvelujen järjestäminen ja toteuttaminen puolustusvoimissa sisältää monia julkisesta terveydenhuollosta poikkeavia erityispiirteitä, jotka toiminnassa on otettava huomioon. Käynnit antoivat valvontaviranomaisille erinomaisen mahdollisuuden tutustua puolustusvoimien terveydenhuollon erityispiireisiin ja toimintaympäristöön. Valvontaviranomaiset arvioivat myös joitakin SOTLK:n antamia hoitosuosituksia ja toimintaan liittyviä ohjeita ja antoivat niihin liittyvää ohjausta osana organisaatiovalvontaa. Kaikkia toimintaohjeita ei aina ole tunnettu tai löydetty terveysasemilla.

Puolustusvoimissa toteutetaan vertailukelpoista potilashoitoa suhteessa muuhun julkiseen terveydenhuoltoon. Hoidon järjestämisessä on onnistuttu hyvin huolimatta ajoittaisista lääkäreiden rekrytointivaikeuksista. Hoidosta tehtyjen kantelujen ja muistutusten määrä on ollut vähäinen, ja potilasturvallisuutta vaarantaneet tapahtumat ovat olleet hyvin poikkeuksellisia.

Hoitoon pääsy toteutuu pääsääntöisesti potilaiden terveydentilan edellyttämässä ajassa. Sairaanhoitopiirien kanssa tehtyjen kumppanuussopimusten mukaisesti erikoissairaanhoitoon pääsy toteutuu nopeammin kuin julkisessa terveydenhuollossa. Puolustusvoimissa on myös kehitetty omavalvontaa. Varusmiehille tehtävistä rutiininomaisista hammastarkastuksista on luovuttu.

Puolustusvoimien terveysasemien tilat mahdollistavat terveydenhuollon toiminnan tällä hetkellä kohtalaisen hyvin, vaikka jonkin verran parannettavaa löytyi valtaosasta kohteista. Ohjaus- ja arviointikäynneiltä terveysasemilta saatu palaute oli hyvää. Käynnit koettiin hyödyllisiksi ja potilasturvallisuutta parantaviksi ja ne tukivat omavalvonnan kehittämistä.

Asiasanat

puolustusvoimat, terveydenhuolto, valvonta, ohjaus- ja arviointi


Päivitetty