Julkaisut 2018

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2018

Vanhusten tehostetun palveluasumisen lääkehoitohanke 2017

ylitarkastaja Anne Lindfors-Niilola
ylitarkastaja Laura Järvelä
aluehallintoylilääkäri, terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri

Hämeenlinna 2018

Aluehallintovirastojen julkaisuja 41/2018
ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5890-82-2 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu  (pdf 580 kt)

Tiivistelmä:

Raportissa esitellään Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 1.8.2016 – 31.12.2017 toteutetussa lääkehoidon turvallisuuden parantamiseen tähtäävässä hankkeessa saatuja havaintoja ja annetaan ohjausta turvallisen lääkehoidon toteuttamisen käytäntöihin. Hanke kohdistui Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella sijaitseviin 50:een julkiseen ja yksityiseen vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikköön, joihin tehtiin lääkehoidon toteuttamista arvioiva ennakollinen ohjaus- ja arviointikäynti vuoden 2017 aikana.

Yksiköiden lääkehoidon toteuttamisen konkreettiset asiat kuten käsihygieniasta huolehtiminen lääkehoidon toteuttamisen aikana, lääkkeenjaossa käytettävien apuvälineinen käyttö, pistävän ja viiltävän jätteen asianmukainen hävittäminen, lääkejätteen säilyttäminen ja lääkepoikkeamailmoitusten käsittely olivat hyvin järjestettyjä. Lääkehoidon osaamisen varmistaminen vaadittiin kaikissa hankkeeseen valikoituneissa yksikössä ja asukkaan tunnistaminen huomioitiin. Lääkehoitosuunnitelma oli kaikissa yksiköissä laadittuna. Puutteita sen sijaan havaittiin lääkehoitosuunnitelman allekirjoitus- ja hyväksymiskäytännöissä sekä lääkehoitosuunnitelman sisällössä. Lääkehoitosuunnitelmissa oli puutteita etenkin toimintayksikkökohtaisten lääkehoidon riskien, riskilääkkeiden ja lääkehoidon riskien välttämiseksi kehitettyjen toimenpiteiden kuvaamisessa.  

Potilas- ja asukasturvallisuuden näkökulmasta eniten puutteita havaittiin siinä, että lääkehoidon toteuttamiseen osallistuivat lääkehoitoon peruskoulutukseltaan kouluttamattomat henkilöt puolessa (50 %) ja yhteislääkkeitä oli käytössä samoin puolessa (50 %) hankkeeseen valikoituneista yksiköistä. Viidennes (20 %) yksiköistä ilmoitti, että heillä oli todettu lääkehävikkiä. Kuitenkin vain 8 %:ssa yksiköistä oli järjestetty lääkehoitohuoneeseen kameravalvonta ja viidenneksessä (20 %) sähköinen kulunvalvonta. Lääkehoitohuoneen avainten luovutusta ei yleensä kuitattu, mikäli ne jouduttiin luovuttamaan kesken työvuoron toiselle työntekijälle.   

Havaintojen mukaan vanhusten lääkehoidon toteuttaminen on vaativaa lääkehoitoa, jonka toteuttaminen edellyttää erityisosaamista vanhusten lääkehoidon erityispiirteistä ja vanhusten monilääkityksestä.

Asiasanat:

Lääkehoito, lääkkeet, lääkehoitosuunnitelma, lääkehoidon osaaminen, vanhusten lääkehoito, iäkkäät, palveluasuminen, potilasturvallisuus


Päivitetty