Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2016

Ylitarkastaja Raija Fors

Oulu 2017

Aluehallintovirastojen julkaisuja 24/2017
ISSN 2343-3132
(verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5900-32-3 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf, 1 Mt)

Tiivistelmä:

Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa (mm: perustuslaki, laki ehkäisevän päihdetyön järjestämiseksi, alkoholilaki, tupakkalaki, huumausainelaki, rahapelilaki, terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki sekä päihdehuoltolaki). Valtion ja kuntien velvollisuus on luoda työlle riittävät rakenteet. Ehkäisevää päihdetyötä tekevät monet eri viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Ehkäisevä päihdetyö on myös jokaisen kansalaisen asia.

THL ja aluehallintovirastot kartoittivat kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiltä kyselyllä vuoden 2016 lopussa ehkäisevän päihdetyön rakenteita, eli ovatko kunnat nimenneet ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen, moniammatillisen työryhmän, ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön sekä miten ehkäisevä päihdetyö on sisällytetty osaksi kuntien toiminnan suunnittelua.

Tässä raportissa esitetyt tulokset kuvaavat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien rakenteita näiden neljän mittarin osalta marras-joulukuussa 2016. Saatujen tulosten pohjalta sekä kansallisiin suosituksiin nojaten raportissa annetaan kunnille ehdotuksia ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen ja vahvistamiseen.

Joko kunnallinen tai seudullinen ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö oli alueen 19 kunnassa (N=38). Osa vastaajista (6) ilmoitti, että yhdyshenkilöä ei ole virallisesti nimitetty. Yhdyshenkilökattavuus on 66 prosenttia alueen kunnista kun lasketaan yhteen sekä virallisesti nimitetyt että ne joissa yhdyshenkilö löytyy ilman nimitystä. Yhdyshenkilötilanne on heikentynyt vuodesta 2013, jolloin 82 prosentissa alueen kunnista oli ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö.

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain mukainen ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin on nimetty tai toimielin on valtuuttanut ehkäisevän päihdetyön käytännön toteuttamisen jollekin monialaiselle joko kunnalliselle tai seudulliselle työryhmälle 42 prosentissa alueen kunnista (16 kuntaa). Huomionarvoista on se, että 13 prosenttia alueen vastaajista (6 kuntaa) ei tiennyt, onko kunnassa nimetty ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin.

Ehkäisevää päihdetyötä toimeenpaneva työryhmä, joka kattoi kaikki ikäryhmät, löytyi 25 kunnasta (66 %). Tilanne on heikentynyt vuodesta 2013, jolloin moniammatilliset päihdetyöryhmät toimivat 32 kunnassa (84 %).

Valtuustokaudella 2013–2016 kunnista 79 prosenttia ilmoittaa laatineensa tai päivittäneensä joko päihdesuunnitelman, yhdistetyn päihde- ja mielenterveyssuunnitelman, hyvinvointikertomuksen ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman tai jonkin muun suunnitelman, joka kattaa kaikki ikäryhmät ja jotka pitää sisällään myös ehkäisevän päihdetyön. Vaikka toimintasuunnitelma oli laadittu, kunnan päihdetilannetta ja toimenpiteitä ei seurattu vuosittain näissä kaikissa kunnissa. Vuodesta 2013 tilanne on kuitenkin parantunut, sillä tuolloin ajan tasalla ollut päihdestrategia tai yhdistetty mielenterveys- ja päihdestrategia oli 26 kunnassa (68 %).

Asiasanat:

ehkäisevä päihdetyö, ehkäisevän päihdetyön järjestäminen

 


Päivitetty