Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Ehkäisevä päihdetyö Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2016

Ylitarkastaja Heimala Heli

Hämeenlinna 2017

Aluehallintovirastojen julkaisuja 26/2017
ISSN 2343-3132
(verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5890-76-1 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf, 1 Mt)

Tiivistelmä:

Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa (mm: perustuslaki, laki ehkäisevän päihdetyön järjestämiseksi, alkoholilaki, tupakkalaki, huumausainelaki, rahapelilaki, terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki sekä päihdehuoltolaki). Valtion ja kuntien velvollisuus on luoda työlle riittävät rakenteet. Ehkäisevää päihdetyötä tekevät monet eri viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Ehkäisevä päihdetyö on myös jokaisen kansalaisen asia.

THL ja aluehallintovirastot kartoittivat kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiltä kyselyllä vuoden 2016 lopussa ehkäisevän päihdetyön rakenteita, eli sitä missä määrin kunnista löytyy ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin, moniammatillinen työryhmä sekä miten ehkäisevä päihdetyö on sisällytetty osaksi kuntien toiminnan suunnittelua.

Tässä raportissa esitetyt tulokset kuvaavat Etelä-Suomen kuntien rakenteita näiden neljän mittarin osalta marras-joulukuussa 2016 – alkuvuodesta 2017. Saatujen tulosten pohjalta sekä kansallisiin suosituksiin nojaten raportissa annetaan kunnille ehdotuksia ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen ja vahvistamiseen. Tavoitteena on ehkäisevän päihdetyön rakenteiden osalta tehdä näkyväksi kehittämisen mahdollisuuksia eri alueilla. Tämän raportin antamaa tietoa toivotaan käsiteltävän kunnissa. Erityisesti raportissa esitettyjä suosituksia on hyvä peilata oman kunnan ehkäisevän päihdetyön nykytilaan ja laatia siltä pohjalta kehittämistoimia.

Yhteenvetona ehkäisevän päihdetyön rakenteista Etelä-Suomessa: Joko kunnallinen tai seudullinen ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö löytyi 69 %:ssa (43 kuntaa) alueen kunnista. Lisäksi 13 %:ssa (8 kuntaa) kunnista ilmoitettiin, että kunnassa toimii yhdyshenkilö, mutta ei virallisesti nimitettynä. Yhdyshenkilökattavuus on 82 prosenttia (51 kuntaa) alueen kunnista kun lasketaan yhteen sekä virallisesti nimitetyt että ne joissa yhdyshenkilö löytyy ilman nimitystä. Kuntien yhdyshenkilötilanne on aika lailla pysynyt samana, hivenen huonontunut vuodesta 2013, jolloin 83 % (53kuntaa) kunnista ilmoitti yhdyshenkilön toimivan joko kunnallisena tai seudullisena.

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain mukainen ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin on nimetty tai toimielin on valtuuttanut ehkäisevän päihdetyön käytännön toteuttamisen jollekin monialaiselle joko kunnalliselle tai seudulliselle työryhmälle 45 prosentissa (27 kuntaa) alueen kunnista. 42:ssa %:ssa (26 kuntaa) kunnista ei kyselyn vastausten mukaan toimi lainmukainen toimielin. Yhden kunnan vastaus on muutettu ei osaa sanoa -vastaukseksi, koska kyseinen kunta ei useammasta pyynnöstä huolimatta tarkentanut vastaustaan. Huomionarvoista on, että 11 prosenttia (7 kuntaa) Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien vastaajista ei tiennyt, onko kunnassa nimetty ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin. Toisin sanoen näiden vastausten pohjilta käy ilmi, ettei lain mukaista toimielintä ole tai sen olemassaoloa ei tunneta 53 %:ssa (33 kuntaa) Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnista.

Ehkäisevää päihdetyötä toimeenpaneva monialainen työryhmä, joka kattoi kaikki ikäryhmät, löytyi 65 %:ssa kunnista (40 kuntaa). Lisäksi 6 %:ssa (4 kuntaa) kunnista ilmoitettiin toimivan johonkin ikäryhmään (yleensä nuoriin) keskittynyt monialainen työryhmä.

Kuluvan valtuustokauden (2013–2016) aikana kunnista 84 prosenttia (45 kuntaa) ilmoittaa laatineensa tai päivittäneensä joko päihdesuunnitelman, yhdistetyn päihde- ja mielenterveyssuunnitelman, hyvinvointikertomuksen ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman tai jonkin muun suunnitelman, joka kattaa kaikki ikäryhmät ja jotka pitää sisällään myös ehkäisevän päihdetyön. 6 %:ssa (5 kuntaa) kunnista ilmoitettiin valmisteilla olevan jokin suunnitelma (kunnan / seudullinen hyvinvointikertomus, tmv), jossa ehkäisevä päihdetyö on mukana.


Päivitetty