Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Egenkontroll vid dygnet-runt-enheter inom äldreomsorgen

Piia Vehkoja
Päivi Vainio

Tavastehus 2017

Publikationer från regionförvaltningsverket 34/2017
ISSN 2343-3132
ISBN 978-952-5890-79-2

Läs publikationen (PDF 810 kt)

Sammandrag:

I denna undersökning granskades innehållet i egenkontrollplanerna från de dygnet-runt-enheter inom äldreomsorgen (21 st.) som deltog i en tillsynskampanj som Regionförvaltningsverket i Södra Finland genomförde under 2016 och 2017. I undersökningen bedömde vi om planerna för egenkontroll motsvarar den föreskrift om egenkontrollplaner som upprättats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira 1/2014). När det gällde enheterna inom äldreomsorgen låg fokus i granskningen på riskhantering, klienternas ställning och rättigheter och klientsäkerheten. Dessutom undersökte vi om planerna också tog upp personalens anmälningsskyldighet enligt 48 § och 49 § i socialvårdslagen.

Syftet med undersökningen var att ge verksamhetsenheterna vägledning i hur de kan utveckla egenkontrollen så att den baserar sig på en systematisk riskhantering och således kan utgöra en ändamålsenlig del av kvalitets- och klientsäkerhetsarbetet. Eftersom tyngdpunkten i tillsynen i fortsättningen allt mer kommer att ligga på egenkontroll är det viktigt att säkerställa att egenkontrollen inom socialvården är välfungerande.

Ämnesord:

Egenkontroll, äldreomsorg dygnet runt


Päivitetty