› Graafinen versio

Etsivä nuorisotyö

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on etsivän nuorisotyön toiminnan edistäminen ja laajentaminen alueella, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen ja seurantaan osallistuminen.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa alle 29-vuotiaita nuoria sellaisen palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Avustuksen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen.


Lisähaku Erityisavustus uuden etsivän nuorisotyön työntekijän palkkaamiseen vuonna 2020

Avustuksen yleiskuvaus:

Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn etsivän nuorisotyön tukemiseen.

Avustus voidaan myöntää kunnille tai sellaisille oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan tai kuntien kanssa kunnan alueella toteutettavasta etsivästä nuorisotyöstä. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. Avustus myönnetään uusien etsivän nuorisotyön työntekijöiden palkkauskuluihin.

Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa. Avustus on osa koronaviruksen jälkeisiä elvytystoimia, joilla tasoitetaan poikkeusolojen aiheuttamia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Hakuaika alkaa 11.8.2020 ja päättyy 14.9.2020 klo 16.15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa avustuksiin enintään 3 milj. euroa.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: nuorisolaki (1285/2016), valtionavustuslaki (688/2001).

HAKUILMOITUS/OHJE


Voit hakea etsivää nuorisotyöntekijää kunnan tai organisaation toiminta-alueen nimellä: entit.fi

Tietoa alueelta

Aluehallintovirasto on myöntänyt vuonna 2019 valtion avustusta 1 650 000 euroa etsivään nuorisotyöhön. Avustusta saaneet kunnat, järjestöt ja säätiöt on lueteltuna  tässä liitteessä.

Lisätietoja etsivästä nuorisotyöstä Itä-Suomen AVIn alueella:
- nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen, kirsi.kohonen(a)avi.fi puh. 0295 016 514

 


Päivitetty