Erityiskohteet

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo pelastuslaitoksen laatimien pelastussuunnitelmien ja harjoitusten toteutumista. Pelastuslaitoksen on laadittava onnettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa alueille, joilla on:

  • ydinlaitos
  • vaarallisia kemikaaleja ja räjähteitä käsittelevä tuotantolaitos 
  • kaivannaisjätteen jätealue
  • järjestelyratapiha vaarallisten aineiden kuljetukseen
  • satama-alue vaarallisten aineiden kuljetukseen ja säilytykseen.

Pelastussuunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti. Suunnitelmaa laadittaessa pelastuslaitoksen on kuultava vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä sekä oltava riittävässä yhteistyössä alueen ja naapurialueiden viranomaisten kanssa. Pelastuslaitoksen ja toiminnanharjoittajan on tiedotettava suunnitelmasta sekä järjestettävä harjoituksia suunnitelman toimivuuden varmistamiseksi.

Tietoa alueelta

Erityiskohteet - Itä-Suomi

  • pelastusylitarkastaja Kai Horelli, p. 0295 016 870 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty