Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin. Rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat myös työn piiriin.

Ehkäisevän päihdetyön toteuttamista ohjaavat 1.12.2015 voimaan tullut ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskeva laki (523/2015) sekä sen toimeenpanon tueksi tehty toimintaohjelma. Muita ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä lakeja ovat: alkoholilaki, tupakkalaki, huumausainelaki ja arpajaislaki.

Kansallisella tasolla ehkäisevän päihdetyön järjestämistä johtaa sosiaali- ja terveysministeriö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa kansallisesta ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista ja ohjauksesta.
 

Kuvio: Ehkäisevää päihdetyötä tukeva kansallinen ja alueellinen rakenne (2015)

Ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja tuki aluehallintovirastoissa

Ehkäisevään päihdetyöhön on luotu alueelliseen koordinaatioon perustuva malli, jossa aluehallintovirastoilla on keskeinen rooli. Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain (523/2015) mukaan aluehallintovirastot: 

  • ohjaavat toimialueensa ehkäisevää päihdetyötä, 
  • suunnittelevat ja kehittävät sitä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa 
  • tukevat toimialueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Aluehallintovirastojen keskeisiä ohjauksen ja tuen keinoja ovat:

  • kunnissa toimivien yhdyshenkilöiden verkoston ylläpito,
  • ennakoivan valvonnan kuntakäynnit ja vuorovaikutusohjaus,
  • alueellisten päihdetilastojen koostaminen sekä
  • yhteistyökokoukset ja koulutukset.

Jokaisessa aluehallintovirastossa toimii ylitarkastaja, jonka yhtenä tehtäväalueena on ehkäisevän päihdetyön koordinointi alueellaan. Hänen tukenaan toimii alueellinen poikkihallinnollinen työryhmä, jonka tehtäviin kuuluu ehkäisevän päihdetyön edistäminen, seuranta ja arviointi sekä alueellisen koordinaation tukeminen.

Alkoholihallinto ja ympäristöterveydenhuolto ehkäisevän päihdetyön tukena

Aluehallintovirastoissa myös alkoholihallinnolla ja tupakkalain valvonnalla on tärkeä rooli ehkäisevässä päihdetyössä. Alkoholihallinnon tavoitteena on ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja kulutusta ohjaamalla. Alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntilupien myöntäminen ja luvanhaltijoiden ohjaus ja valvonta on osa ehkäisevää päihdetyötä ja sen kehittämistä ja kuuluu alkoholitarkastajien tehtäviin.

Tupakkalain valvonnan avulla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja edistetään niiden käytön lopettamista. Lain tarkoittamilla toimenpiteillä suojellaan väestöä altistumasta ympäristön tupakansavulle. Tupakkalain noudattamista valvovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja kuntien tupakkavalvontaviranomaiset. Aluehallintovirasto ohjaa ja arvioi kuntien viranomaisten tekemää tupakkavalvontaa sekä toimii tiedonvälittäjänä kuntien ja Valviran välillä, pyrkien edistämään tupakkavalvonnan yhdenmukaisuutta ja hyvien käytäntöjen leviämistä toimialueellaan.

Päivitetty