Asuntokauppalain tarkoittamat turva-asiakirjat

Rakennusvaiheessa olevan asunnon ostajan suojaksi on asuntokauppalaissa säädetty niin sanotuista turva-asiakirjoista. Perustajaosakkaan on rakentamisvaiheen aikana huolehdittava siitä, että yhtiötä, sen taloussuunnitelmaa ja rakentamis- ja korjausrakentamishanketta koskevat asiakirjat (turva-asiakirjat) luovutetaan säilytettäväksi ennen kuin asunto-osakkeita aletaan tarjota ostettavaksi. 

Turva-asiakirjojen säilyttäjä ilmoittaa RS-rajoituksen merkitsemisestä huoneistotietojärjestelmään ja seuraa, että vakuudet vastaavat asetettuja vaatimuksia.

Aluehallintovirasto (AVI) toimii turva-asiakirjojen säilyttäjänä silloin, kun osakeyhtiö ei hanki talletuspankilta tai muulta luottolaitokselta luottoa. Vaihtoehtoisena säilyttäjänä voi toimia näissäkin tapauksissa pankki tai luottolaitos.

AVI perii turva-asiakirjojen säilyttämisestä maksun liiketaloudellisin perustein valtioneuvoston maksuasetuksen mukaisesti arvonlisäveroineen.

 

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Oikopolut

lait ja asetukset

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa