Aluehallintovirastot

Aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Virasto hoitaa myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillaan.

AVIn toimintaa ohjaavat lait sekä kahdeksan ministeriötä. Virasto on ministeriöiden edustaja alueilla ja se toteuttaa niiltä saamiaan tehtäviä.

AVI ohjaa, valvoo ja kehittää maistraattien toimintaa.

Manner-Suomessa on kuusi AVIa.  Ahvenanmaalla aluehallintoviranomaisena toimii Ahvenanmaan valtionvirasto.

Visio

Suomi on tasa-arvoinen, hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta.

AVI on yhdenvertaisuutta edistävä, asiakkaiden, kumppaneiden ja työntekijöidensä arvostama, eettisesti toimiva monialainen asiantuntija ja yhteistyökumppani.

Toiminta-ajatus

AVI toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Arvot

Asiakaslähtöisyys

AVI palvelee asiakkaitaan asiantuntevasti ja ystävällisesti. Asiointi tehdään asiakkaalle helpoksi ja yksinkertaiseksi.

Oikeudenmukaisuus

AVI kohtelee asiakkaitaan, henkilöstöään ja sidosryhmiään oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Viraston ratkaisut ja päätökset ovat objektiivisesti ja asiallisesti perusteltavissa sekä perustuvat tosiaisoihin ja niiden puolueettomaan arviointiin. AVI toimii avoimesti ja hyvän hallinnon periaatteita noudattaen.

Vastuullisuus

AVI toimii ennakoitavasti, luotettavasti, vastuuntuntoisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Virasto kantaa vastuuta henkilöstöstään ja sen hyvinvoinnista, samoin kuin toiminnastaan suhteessa asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin.

Yhteistyöhakuisuus

AVI hakeutuu aktiivisesti yhteistyöhön hallinnon ja yhteiskunnan eri tasojen sektoreita edustavien toimijoiden kanssa aina kulloisenkin tehtävän ja asian vaatimassa laajuudessa.

Päivitetty