Web sisällön esitys

Palaa sivulle

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö katsoo, että ruokarukouksia voidaan koulussa jatkossakin järjestää kunhan oppilaiden ja heidän huoltajiensa laillisia oikeuksia kunnioitetaan. Aluehallintovirasto on 24. elokuuta 2010 antanut päätöksen asiassa, jossa perättiin ruokarukousten laillisuutta Kokkolan, Kruunupyyn ja Pietarsaaren perusopetuksessa.

Aluehallintovirasto toteaa päätöksessä, että perustuslain 11 §:n mukaan ketään ei saa pakottaa osallistumaan vastoin vakaumustaan uskonnon harjoittamiseen. Uskonnonopetusta ei kuitenkaan lasketa perustuslain tarkoittamaksi uskonnonharjoittamiseksi.

Rukous osa uskonnonopetusta

Aluehallintoviraston mukaan ruokarukousta voidaan pitää osana uskonnonopetusta vain niin kauan, kuin se toimii esimerkkinä uskonnon harjoittamisen muodoista. Sen jälkeen toistuvista ruokarukouksista muodostuu rituaali, jota on pidettävä uskonnonharjoittamisena. Opetushallituksen ohjeiden mukaan koulu voi järjestää uskonnollista toimintaa kuten uskonnollisia päivänavauksia varsinaisen opetuksen ulkopuolella, mutta tällainen toiminta on katsottava uskonnonharjoittamiseksi. Vaikka ruokarukouksia ei ohjeissa nimenomaisesti mainita, ovat ruokarukoukset aluehallintoviraston tulkinnan mukaan rinnastettavissa uskonnollisiin päivänavauksiin, koska molemmissa on kyse toistuvasta ja varsin arkipäiväisestä toiminnasta. Näin ollen koulussa voidaan järjestää sekä uskonnollisia päivänavauksia että ruokarukouksia kuitenkin edellyttäen, ettei ketään oppilasta pakoteta vastoin hänen vakaumustaan osallistumaan niihin.

Vanhemmille tieto opetuksen sisällöstä

Ruokarukousten laillisuutta on siten arvioitava sen perusteella, miten yksittäiset koulut voivat turvata uskonnonvapautta. Koska mahdolliset ruokarukouksiin osallistumattomille oppilaille tarkoitetut erityisjärjestelyt saattavat vaikuttaa kyseisten oppilaiden sosiaalisiin suhteisiin, tulisi näissä järjestelyissä aina noudattaa hienovaraisuutta. Aluehallintovirasto katsoo tärkeäksi, että koulu jatkuvasti pitää huoltajia ajan tasalla ja käy vuoropuhelua heidän kanssaan koulussa järjestettävästä uskonnollisesta toiminnasta. Aluehallintovirasto kehottaa läpinäkyvyyden vuoksi kuntia myös lisäämään maininnan mahdollisista uskonnollisista käytännöistä koulujen opetussuunnitelmiin.

Aluehallintoviraston tietoon ei ole tullut, että kukaan oppilas tai huoltaja olisi Kokkolassa, Kruunupyyssä tai Pietarsaaressa ollut tyytymätön siihen, miten ruokarukouksia järjestetään koulussa. Siksi aluehallintovirasto katsoo, ettei asia anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Lisätietoja antaa tarvittaessa lakimies Thomas Sundell, puh. 040 749 1811, sähköposti thomas.sundell@avi.fi.