Julkaisut 2020

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2020

Etelä-Suomi

Itä-Suomi

Länsi-ja-Sisä-Suomi

Lappi

Näytetään tulokset 1 - 15 / 25
Merkintöjä per sivu 15
of 2

Tietoa alueelta

Päihde- ja pelikasvatus oppilaitoksissa
- opas suunnitelmien tekoon ja varhaiseen tunnistamiseen

Lainio-Peltola Minna, Jalo Niina,
Marjanen Katja, Iho Arja,
Kaupinsalo Kristiina, Aurasuo Joni,
Lahtinen Jenni, Rosenqvist Tellu

Turku 2020

Aluehallintovirastojen julkaisuja 85/2020
ISSN 2343-3132
 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5882-14-8 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf 1 400 kt )

Tiivistelmä:

Tämän oppaan tarkoituksena on yhtenäistää Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueen oppilaitoksissa tehtävää
päihdekasvatustyötä, jotta lapset ja nuoret saavat yhdenvertaisemmat lähtökohdat terveellisen ja turvallisen elämän
rakentamiseen.

Opas sisältää:

Perusteluja päihdekasvatuksen sisällyttämiseksi oppilaitosten muihin suunnitelmiin (osiot 1–3)

  • Ehkäisevä päihdetyö on osa oppilaitoksen perustyötä, toimintatapoja ja -kulttuuria, joilla tuetaan oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä.
  • Oppilaitosten ehkäisevää päihdetyötä määrittelevät lainsäädäntö, opetussuunnitelmien perusteet sekä opiskeluhuollon käytännöt.
  • Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan opiskeluhuollon tulee olla ensisijaisesti ehkäisevää ja yhteisöllistä. Opiskeluhuoltosuunnitelmissa tulee kuvata myös tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen.
  • Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) kattaa päihteiden lisäksi rahapelihaittojen vähentämisen.

Tutkittua tietoa, menetelmiä ja ideoita päihde- ja pelikasvatuksen toteuttamiseksi osana normaalia arkityötä ja
opetussuunnitelmia (osio 4)

  • Päihteiden käytön ja pelihaittojen ehkäisyn tavoitteena on antaa oppilaille ikätasoisesti faktatietoa, vahvistaa suojaavia tekijöitä sekä antaa mahdollisuus keskusteluun ja pohdintoihin.
  • Onnistunut päihde- ja pelikasvatus perustuu lähtökohtaisesti opettajien omaan toteutukseen, jota ulkopuoliset tahot voivat joskus jollain erillisillä toteutuksilla täydentää, mutta joiden varaan päihdekasvatusta ei tulisi pelkästään perustaa (Soikkeli ym. 2012).
  • Vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Oppilaitos voi kuitenkin tukea huoltajien kasvatusvastuuta tarjoamalla heille tietoa ja mahdollistamalla keskinäistä vertaistukea.

Varhaisen tuen ja tunnistamisen malleja opetushenkilökunnan työn tueksi (osio 5)

  • Lainsäädäntö ja oppilaitoksessa yhteisesti sovitut toimintamallit toimivat yksittäisen työntekijän tukena sekä velvoittavat kaikkia huolehtimaan oppilaiden terveydestä ja turvallisuudesta.
  • Huolen puheeksi otto ja haitalliseen käyttäytymiseen puuttuminen mahdollistavat avun ja tuen tarjoamisen varhaisessa vaiheessa.

Asiasanat:

Päihdekasvatus, pelikasvatus, koulu, oppilaitos, opiskeluhuolto, oppilas, päihteet, nikotiinituotteet


Päivitetty