› Back to the graphical version

Julkaisut

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut

Vanhusten yksityiset tehostetun palveluasumisen yksiköt Lapissa - Yhteenvetoraportti kuntien talvella 2019 tekemistä tarkastuksista


Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
Lapin aluehallintovirasto

Perttu Silver
Päivi Salminen

Rovaniemi 2019

Aluehallintovirastojen julkaisuja 69/2019
ISSN 2343-3132
 (verkkojulkaisu)
 

Lue julkaisu (pdf 430 kt )

Tiivistelmä:

Lapin aluehallintovirasto pyysi tammikuussa 2019 kaikkia toimialueensa kuntia tarkastamaan yksityiset vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköt maaliskuun loppuun mennessä. Pyynnön syynä oli yksityisten palveluasumisyksiköiden määrän voimakas kasvu vuoden 2018 aikana ja alkuvuodesta 2019 käynnistynyt julkinen keskustelu vanhusten tehostetun palveluasumisen puutteista. Tämän raportin tarkoituksena on antaa kuntien tarkastuksiin perustuva kokonaiskuva Lapin yksityisten vanhusten tehostettujen asumispalveluyksiköiden tilanteesta talvella 2019.

Tarkastusten tueksi kunnille toimitettiin aluehallintovirastojen käyttämä tarkastuslomake, jota suositeltiin käyttämään tarkastuksia tehtäessä. Lomakkeessa on kattavasti käsitelty erilaiset palveluasumiseen liittyvät asiat kuten palveluiden organisointi, henkilöstö ja johtaminen, tilat, asiakkaan asema ja oikeudet, perustarpeista huolehtiminen ja terveyspalvelut. Kunnat toimittivat tarkastuslomakkeen ennakkoon yksiköiden vastuuhenkilöille, jotka täyttivät lomakkeen omalta osaltaan. Kuntien viranhaltijat tarkastivat lomakkeessa käsitellyt asiat ja tekivät lomakkeeseen merkinnät saamiensa tietojen ja tekemiensä havaintojensa perusteella. Lomakkeen lopussa on tila kunnan viranhaltijan tarkastuksessaan tekemille johtopäätöksille, arvioinnille ja yhteenvedolle. Kuntia ohjattiin tarkastuslomakkeen lisäksi käymään tarkastuskäynnillä läpi satunnaisesti valitun työvuorolistan toteuman ja vertaamaan sitä asukkaiden hoitoisuusarvioihin ja palvelutarpeeseen. Tarpeen mukaan lääkeluvat, ruokalistat ja muut asukkaiden hoidon laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavat asiat pyydettiin tarkastamaan yksityiskohtaisesti. Yhteenvetona voi todeta, että kuntien tekemien tarkastusten perusteella Lapin aluehallintoviraston toimialueen yksityisissä vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköissä on samantyyppisiä haasteita kuin muuallakin maassa. Haasteiksi tarkastuksissa nousivat puutteet yksiköiden suunnitelmissa ja lääkehuollossa sekä henkilöstön rekrytointiongelmat. Puutteita ilmeni myös yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa ja asiakkaiden rajoittamistoimiin liittyen. Lääkehoidon suunnitelmat ja luvat olivat joiltakin osin puutteelliset muutamissa yksiköissä. Pula henkilöstöstä on aiheuttanut haasteita joillekin yksiköille ja etenkin äkillisissä poissaolotilanteissa sijaisten saaminen on ollut haastavaa. Tarkastuksissa ilmenneiden puutteiden osalta kunnat ohjasivat ja edellyttivät yksiköitä laittamaan palvelut asianmukaiseen kuntoon. Kuntien tekemissä tarkastuksissa ei tullut esille sellaisia välittömiä asiakkaiden turvallisuutta vaarantavia puutteita, joiden perusteella aluehallintovirasto olisi ottanut jonkin yksikön erityiseen valvontaan.

Kuntien tehtävä on valvoa alueellaan toimivia yksityisiä palveluntuottajia ja huolehtia siitä, että annettu ohjaus ja kehotukset johtavat vaadittuihin muutoksiin. Aluehallintovirasto puolestaan valvoo sekä yksityisten palveluntuottajien että kuntien toimintaa.

Asiasanat:

Vanhukset, tehostettu palveluasuminen, kunnat, valvonta, aluehallintovirasto


Updated