› Back to the graphical version

Julkaisut

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut

Ehkäisevä päihdetyö Lapin aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2016

Kokkonen Tuula

Aluehallintovirastojen julkaisuja 23/2017
ISSN 2343-3132
(verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf, 1,1 Mt)

Tiivistelmä:

Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa (mm: perustuslaki, laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, alkoholilaki, tupakkalaki, huumausainelaki, rahapelilaki, terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki sekä päihdehuoltolaki). Valtion ja kuntien velvollisuus on luoda työlle riittävät rakenteet. Ehkäisevää päihdetyötä tekevät monet eri viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Ehkäisevä päihdetyö on myös jokaisen kansalaisen asia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja aluehallintovirastot kartoittivat kyselyllä kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiltä ehkäisevän päihdetyön rakenteita vuoden 2016 lopussa, eli sitä missä määrin kunnista löytyy ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin, moniammatillinen työryhmä sekä miten ehkäisevä päihdetyö on sisällytetty osaksi kuntien toiminnan suunnittelua.

Tässä raportissa esitetyt tulokset kuvaavat Lapin kuntien rakenteita näiden neljän mittarin osalta loka-joulukuussa 2016. Saatujen tulosten pohjalta sekä kansallisiin suosituksiin nojaten raportissa annetaan kunnille ehdotuksia ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen ja vahvistamiseen. Tavoitteena on ehkäisevän päihdetyön rakenteiden osalta tehdä näkyväksi kehittämisen mahdollisuuksia eri alueilla. Tämän raportin antamaa tietoa toivotaan käsiteltävän kunnissa. Erityisesti raportissa esitettyjä suosituksia on hyvä peilata oman kunnan ehkäisevän päihdetyön nykytilaan ja laatia siltä pohjalta kehittämistoimia.

Parhaiten ehkäisevän päihdetyön rakenteista Lapin maakunnassa toteutui ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön (85 prosentissa kunnista) ja ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelman (86 prosentissa kunnista) olemassaolo. Sen sijaan lain mukainen ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin tai tämän vastuuttama työryhmä löytyi vain runsaasta kolmanneksesta Lapin kuntia. Ehkäisevää päihdetyötä käytännössä toimeenpaneva monialainen työryhmä, jonka kohderyhmänä on kaikki ikäryhmät, löytyi miltei puolesta Lapin kuntia.

Johtopäätöksenä Lapin kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteista voidaan todeta, että  kolmanneksessa kunnista rakenteet ovat lain ja kansallisesti hyväksi todettujen ehkäisevän päihdetyön perusrakenteiden mukaisia. Rakenteet ovat huonontuneet vuodesta 2013. Ainoastaan strategiatyön osalta on tapahtunut selkeästi positiivista kehitystä.

Kuntien kannattaa jo valmistautua tulevaan maakunta- ja sote-uudistukseen ja varmistaa, että kuntaan jää ehkäisevän päihdetyön osaamista. Kunnan ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus kannattaa kuvata ja miettiä rakenteet osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta. Tulevassa uudistuksessa maakunnan tehtäväksi  on kaavailtu asiantuntijatuen antaminen kunnille ehkäisevässä päihdetyössä.

Asiasanat:

ehkäisevä päihdetyö, laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, ehkäisevän päihdetyön suositukset, Lappi


Updated