Julkaisut 2019

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2019

« Back

Valvontahavainnot Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen yksityisistä ikäihmisten hoivakodeista

Valvontahavainnot Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen yksityisistä ikäihmisten hoivakodeista

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Maria Borg, sosiaalihuollon ylitarkastaja
Eija Hynninen-Joensivu, sosiaalihuoltoyksikön päällikkö
Peruspalvelut oikeusturva ja luvat -vastuualue

Hämeenlinna 2019

Aluehallintovirastojen julkaisuja 73/2019
ISSN 2343-3132
 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5890-88-4 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf 1150 kt )

Tiivistelmä:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyysi helmi-maaliskuussa 2019 kaikkia toimialueensa kuntia ja sote-kuntayhtymiä tarkastamaan yksityisiä hoivakoteja toukokuun loppuun mennessä sekä vastaavasti huolehtimaan omien yksiköidensä toiminnan laadusta. Pyynnön syynä oli aiemmin helmikuussa käynnistynyt valtakunnallinen keskustelu vanhuspalvelujen laadusta ja vanhuspalveluja koskeneiden kanteluiden runsas kasvu. Tarkastuspyynnön kautta aluehallintovirasto halusi saada käsityksen yksityisten ympärivuorokautisten hoivakotien tilanteesta sekä varmistaa, että kunnat ja sote -kuntayhtymät varmistavat myös omien yksiköidensä tilanteen omavalvonnan keinoin. Tarkastettavat kohteet valittiin yhdessä aluehallintoviraston ja kuntien/sote-kuntayhtymien kesken. Aktiivisemman tarkastelun kohteena olivat vain yksityiset hoivakodit, koska niiden toiminnasta oli tehty aluehallintovirastoon eniten valvontailmoituksia. 

Tarkastusten tueksi kunnille/sote-kuntayhtymille toimitettiin aluehallintoviraston laatima verkkokysely, jonka tarkastuksen tehneet työntekijät täyttivät ja toimittivat aluehallintovirastoon. Kyselyssä paneuduttiin asioihin, joista aluehallintovirastoon oli saapunut eniten epäkohtailmoituksia. Tässä raportissa esitellään kyselyn tuloksia ja aluehallintoviraston tekemiä omia valvontahavaintoja vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen vanhuspalvelujen järjestämisessä on samantyyppisiä, runsasta keskustelua herättäneitä pulmia kuin muuallakin maassa. Näistä ammatillisen henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys muodostavat isoimman rakenteellisen ongelman.  Sekä hoito- ja hoivahenkilökunnan että esimiesten rekrytointi on haastavaa. Myös tukipalveluhenkilökunnan rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia. Henkilöstön vaihtuvuudesta seuraa lukuisia muitakin toiminnan järjestämiseen liittyviä ongelmia muun muassa lääkitysturvallisuudessa, mikä uhkaa asiakasturvallisuutta. Nämä seikat ovat nousseet valvontahavainnoissa selvästi esiin. 

Hoiva- ja hoitohenkilökunnan heikko saatavuus ja ammatillisen henkilökunnan vaihtuvuus muodostavat isoimman ongelman vanhuspalveluiden laadulle ja järjestämiselle. Tällaisessa vaikeassa tilanteessa myöskään omavalvontaa ei saada juurtumaan tavoitellulla tavalla osaksi yksiköiden ja henkilöstön jokapäiväistä toimintaa. 

Koska tässä raportissa käsitellään vain vanhuspalveluissa havaittuja puutteita, on syytä todeta ison osan palvelujen tuottajista ryhtyneen välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin saamansa ohjauksen perusteella. Epäkohtia ei myöskään ole kaikissa hoivakodeissa. Isossa osassa hoivakoteja toiminta on asianmukaista ja laadukasta. 

Asiasanat:

Vanhukset, yksityiset hoivakodit, valvonta, omavalvonta


Updated