EU-yhteistyö

Aluehallintovirasto (AVI) on EY-yhteistyöasetuksen osalta Suomen toimivaltainen viranomainen hintojen ilmoittamiseen liittyvissä asioissa.

AVI voi tehdä EU-maiden kuluttajaviranomaisten yhteiseen tietopankkiin (CPCS) ilmoituksia, tiedusteluja ja toimenpidepyyntöjä muiden maiden toimivaltaisille viranomaisille EU:n direktiivien ja asetusten noudattamisen varmistamiseksi.

Jos EU-maahan rekisteröitynyt elinkeinonharjoittaja ei noudata hintojen ilmoittamista koskevia säännöksiä muualla EU:n alueella tai rajat ylittävässä kaupankäynnissä, voi AVI panna täytäntöön kuluttajien etuja suojaavan lainsäädännön. Tavoitteena on estää yhdessä maassa todettu lainvastainen toiminta muissa maissa ja siten parantaa kuluttajien luottamusta sekä lainmukaisesti toimivien yritysten kilpailuedellytyksiä.

Kukin AVI on nimennyt Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston asetuksen 2006/2004 soveltamisesta vastaavat toimivaltaiset virkamiehet.

EU-yhteistyön toimivaltaiset viranomaiset Suomessa

Kansalliseksi yhteysvirastoksi EU-yhteistyöasioissa on Suomesta nimetty Kilpailu- ja kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies. Kansallisen yhteysviraston tehtävänä on vastata asetuksen soveltamisen koordinoinnista kussakin jäsenvaltiossa. Toimialakohtaisia valvontatehtäviä on AVIn lisäksi myös muilla toimivaltaisilla viranomaisilla, joita ovat esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies, Fimea, Finanssivalvonta, Ruokavirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Valvira.

Tietoa alueelta

EU:n yhteistyö - Pohjois-Suomi  

  • tarkastaja Tuija Karppinen, p. 0295 017 568

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Updated