› Back to the graphical version

Eläinperäiset sivutuotteet

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja valvoo toimialueellaan sivutuotelainsäädännön noudattamista Ruokaviraston valvontasuunnitelman mukaisesti. AVI myös arvioi kuntien sivutuotevalvonnan järjestämistä ja toteutumista.

Kotieläintuotannossa ja elintarvikkeiden valmistuksessa syntyy suuria määriä eläinjätettä, johon saattaa liittyä tartuntatautien leviämisvaaroja. Eläimistä saatavia sivutuotteita ovat muut kuin ihmisravinnoksi käytettävät eläimistä saatavat tuotteet. Näitä ovat esimerkiksi kuolleet eläimet, entiset eläinperäiset elintarvikkeet, kompostointilaitoksiin menevä ruokajäte sekä teurastamon eläinperäinen sivutuote.

Animaliska biprodukter

Read More Minimize

Sivutuotealan laitokset

Sivutuotealan laitosten on oltava hyväksyttyjä tai rekisteröityjä ennen toimintansa aloittamista ja toiminnan tulee täyttää asetuksissa (EY) N:o 1069/2009 ja (EU) N:o 142/2011 määrätyt edellytykset. Sivutuotealan laitoksia ovat laitokset, jotka varastoivat, käsittelevät tai hävittävät polttamalla eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita. Hyväksyntää ja rekisteröintiä haetaan ennen toiminnan aloittamista. Ennen hyväksynnän myöntämistä toimivaltainen viranomainen tekee tarkastuskäynnin yritykseen.

Toimijan tulee rekisteröityä Ruokavirastoon rehualan toimijaksi, jos eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevästä laitoksesta toimitetaan käsittelemätöntä pakattua tai pakkaamatonta luokan 3 sivutuotetta eläinten rehuksi.

Poroteurastamot

Elintarvikelain 43§:n muutoksen johdosta lihantarkastuksesta ja valvonnasta vastaava viranomainen pienteurastamoissa ja riistankäsittelylaitoksissa on muuttunut 1.9.2011 alkaen. Pienteurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten (laitokset, joissa teurastetaan luonnonvaraista riistaa) lihantarkastus ja valvonta sekä niiden yhteydessä olevien laitosten valvonta siirtyivät kunnilta valtion tehtäviksi. Ruokavirasto hyväksyy kaikki uudet teurastamot ja riistan käsittelylaitokset lukuun ottamatta poroteurastamoita, jotka hyväksyy aluehallintovirasto.

Tietoa alueelta


Updated