Potilasturvallisuus hyvällä tasolla Oulun seudun päivystysyksikössä

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toteutti ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin Oulun yliopistollisen sairaalan päivystyksen ja Oulun seudun yhteispäivystyksen muodostamaan  päivystysyksikköön perjantai-iltana 18.5.2018.  Aluehallintovirasto sai useita yhteydenottoja yhteispäivystyksen toimintaan liittyen. Yhteydenotoissa ja paikallisessa mediassa tuotiin esille huoli siitä, että päivystyksessä potilasturvallisuus vaarantuu.

Tarkastusiltana päivystyksessä oli vilkasta ja potilaita oli runsaasti jo klo 17.00. Vaikka potilaita oli illalla paljon, heidän hoitonsa oli sujuvaa. Tarkastuskäynnillä keskusteltiin henkilökunnan, vapaaehtoistyössä olevien ja potilaiden sekä heidän omaistensa kanssa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ei havainnut tarkastuskäynnillä tilanteita, joissa potilasturvallisuus olisi vaarantunut yhteispäivystyksessä. Päivystyksessä uuteen toimintamalliin siirtyminen on aikaa vievä prosessi, jossa kaikkien toimintojen yhteen hioutuminen vaatii työtä. 


Yhteispäivystyksessä uusi toimintamalli

Oulun seudun yhteispäivystyksen toimintamalli on uusi. Päivystysyksikössä on toteutettu tiimimalli, jossa hoitaja ja lääkäri työskentelevät työparina. Erityistä valvontaa vaativat potilaat ovat tilassa, jossa on koko ajan paikalla lääkäri.

Yhteispäivystykseen saatiin 14 uutta kokenutta hoitajaa vuonna 2017. He työskentelevät   tehostetun hoidontarpeen arviointiryhmässä. Tehostetussa hoidontarpeen arviossa potilaat ohjautuvat paremmin oikeaan tiimiin, ja tämän uuden toimintatavan on arvioitu nyt jo lyhentäneen läpimenoaikoja osassa potilasryhmiä.

Tarkastuksen tuloksena aluehallintovirasto totesi, että henkilökunta on sitoutunut työhönsä. Muutoksia työn sujuvuuden ja työntekijöiden jaksamisen parantamiseksi on tehty yksikössä paljon: on järjestetty työpaikkakokous, aloitettu työnohjaus ja tekeillä on myös työtyytyväisyyskartoitus. Päivystystyö on raskasta vuorotyötä, jossa työn määrä ja laatu voivat vaihdella nopeastikin.

Yhteispäivystykseen siirtyminen on muutos, joka myös kuormittaa työntekijöitä. Perehdytys on suunniteltu hyvin, mutta käytännössä se ei aina toteudu suunnitelmien mukaan. Tarkastuskäynnillä keskusteltiin satunnaisesti valittujen hoitajien kanssa. He olivat kokeneet saaneensa erinomaisen perehdytyksen tehtäviinsä.

Aluehallintovirasto jatkaa Oulun seudun yhteispäivystyksen toiminnan valvontaa. Valvonnassa seurataan muun muassa sitä, miten sujuvia hoitoprosessit ovat. Seurannan kohteena on myös se, miten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksen ja sosiaalipäivystyksen asteittainen yhdistyminen onnistuu.


Lisätietoa:
aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka, p. 0295 017 562
terveyden huollon ylitarkastaja Marja-Leena Arffman, p. 0295 017 558
etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI


Updated